Metodologie de organizare si desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante  la Școala Primară „Ep. Dr. Alexandru Rusu” Baia Mare

Art. 1. Posturile didactice sunt declarate vacante prin hotărâre a Consiliului de Administrație.
Art. 2.
a) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante se organizează concurs constând din interviu și probă practică.
b) La nivelul școlii se înființează comisia de concurs prin hotărâre a Consiliului de Administrație, formată din: președinte – directorul școlii; membri: două cadre didactice din școală, un specialist în învățământul primar, și reprezentantul Fundației pentru Educație „Sfântul Vasile cel Mare”. Secretara școlii este secretara comisiei.
Art. 3. La concurs pot participa cadre didactice calificate, cu grad didactic definitiv, pentru posturile de învățător.
Art. 4.
a) Interviul este probă eliminatorie și constă în prezentarea de către candidat a motivelor pentru care dorește să se încadreze la Școala Primară „Ep. Dr. Alexandru Rusu” și discuții sub forma de întrebări și răspunsuri între candidat și membrii comisiei de concurs, privind oferta școlii, cerințele școlii fața de cadrul didactic, cerințele cadrului didactic față de școală, programul de lucru, sarcinile de serviciu ce vor fi cuprinse în fișa postului, salarizare etc.
b) Interviul se finalizează prin admiterea sau respingerea candidatului pentru a participa la proba practică.
c) Proba practică constă în susținerea unei lecții la clasă.
d) Hotărârea comisiei de concurs, de respingere a unui candidat la proba eliminatorie, se ia cu unanimitate de voturi. și se comunică în aceeași zi.
Art. 5. Concursul se anunță, prin afișare la sediul instituției, pe site-ul și Facebook-ul școlii.
Art. 6. Înscrierile se fac la secretariatul școlii cu cel puțin 4 zile înainte de data stabilită pentru concurs.
Art. 7. La înscriere se vor prezenta:
1) Acte doveditoare privind studiile de specialitate și certificatul de obținere a ultimului grad didactic;
2) Dovada medicală din care să rezulte că persoana care solicită înscrierea la concurs este aptă pentru activitatea didactică (eliberată de medicul de familie);
3) CV-ul si o scrisoare de intenție a persoanei care solicită înscrierea la concurs.
Art. 8. La nivelul școlii se constituie comisia de înscriere la concurs, formată din: directorul școlii, un cadru didactic din școală și secretara școlii.
Art. 9. Comisia de înscriere la concurs aprobă lista candidaților înscriși la concurs cu 2 zile înaintea susținerii probelor de concurs și o face publică prin afișare la sediul instituției.
Art. 10. Comisia de înscriere la concurs poate respinge cererea de înscriere a unui solicitant, dacă dosarul prezentat de acesta este incomplet sau dacă există dovezi că solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de Statutul Personalului Didactic, pentru a lucra in învățământ.
Art. 11. Temele pentru proba practică se comunică în ziua interviului.
Art. 12 După stabilirea notelor pentru proba practică, se vor afișa rezultatele.
a) Este declarat reușit candidatul care a obținut nota cea mai mare, cu condiția ca aceasta să fie cel puțin 7.
b) În situația în care un candidat declarat reușit renunță la dreptul de a ocupa postul pentru care a concurat, este declarat reușit următorul candidat, în ordinea descrescătoare a notelor, cu condiția ca nota acestuia să fie cel puțin 7.
Art. 13. Candidații declarați reușiți vor fi angajați după obținerea binecuvântării Preasfințitului Vasile BIZĂU, Episcop greco-catolic de Maramureș și fondatorul școlii.
Art. 14. Concursul se va organiza și desfășura cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacante, anexă la Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5603 / 13.11.2006 – Cap. III art. 14, art. 15 și Legea 1/2011, cu modificările și adaptările specifice cuprinse în prezenta metodologie.