Metodologie de organizare si desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de profesor de limbă germană

la Școala Primară „Ep. Dr. Alexandru Rusu” Baia Mare

Art. 1.         Postul didactic este declarat vacant prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

Art. 2.        

 1. Pentru ocuparea postului de suplinitor se organizează concurs constând din interviu, probă practică și probă scrisă.
 2. La nivelul școlii se înființează comisia de concurs prin decizie a directorului, formată din: președinte – directorul școlii;  membri:  un cadru didactic și reprezentantul Episcopiei / reprezentantul Fundației pentru Educație „Sfântul Vasile cel Mare”. Secretara școlii este secretara comisiei.

Art. 3.         La concurs pot participa cadre didactice calificate pentru postul de profesor de limbă germană.

Art. 4.

 1. Interviul este prima probă eliminatorie și constă în prezentarea de către candidat a motivelor pentru care dorește să se încadreze la Școala Primară „Ep. Dr. Alexandru Rusu” și discuții sub forma de întrebări și răspunsuri între candidat și membrii comisiei de concurs, privind oferta școlii, cerințele școlii fața de cadrul didactic, cerințele cadrului didactic față de școală, programul de lucru, sarcinile de serviciu ce vor fi cuprinse în fișa postului, salarizare etc.
 2. Interviul se finalizează prin admiterea sau respingerea candidatului pentru a participa la proba practică.
 3. Proba practică este, de asemenea, eliminatorie și constă în susținerea unei  lecții la clasă.
 4. Respingerea unui candidat la una din probele eliminatorii se motivează în scris de către comisia de concurs. Hotărârea comisiei de concurs, de respingere a unui candidat, se ia cu unanimitate de voturi.
 5. Candidații care au fost admiși în urma probei practice au dreptul să participe la proba scrisă.

Art. 5.         Concursul se anunță cu 30 de zile  înainte de data susținerii,  prin afișare la sediul instituției, în presa locală și pe site-ul școlii.

Art. 6.         Înscrierile se fac la secretariatul școlii până în 30 iunie 2020.

Art. 7.         La înscriere se vor prezenta:

 1. Copii după actele de studii;
 2. Dovada medicală din care să rezulte că persoana care solicită înscrierea la concurs este aptă pentru activitatea didactică (eliberată de medicul de familie);
 3. CV-ul persoanei care solicită înscrierea la concurs.

Art. 8.         Comisia de înscriere la concurs este formată din: directorul școlii, un cadru didactic din școală și secretara școlii.

Art. 9.         Comisia de înscriere la concurs aprobă lista candidaților înscriși la concurs și o face publică prin afișare la sediul instituției.

Art. 10.       Comisia de înscriere la concurs poate respinge cererea de înscriere a unui solicitant, dacă dosarul prezentat de acesta este incomplet sau dacă există dovezi că solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de legilslația în vigoare, pentru a lucra in învățământ.

Art. 11.       Bibliografia pentru proba scrisă a concursului este cea de la examenul de titularizare:

 • Bausch, Karl-Richard / Christ, H. / Krumm, H.-J. (Hrsg.), Handbuch Fremdsprachunterricht, Francke Verlag, Tubingen und Basel, 3.Auflage 1995;
 • Bolton Sibyle, Probleme der Leistungsmessung. Lernfortschrittstests in der Grundstufe. GhK Fernstudieneinheit 10, Langenscheidt 1996;
 • Buhlmann, Rosemarie / Laveau, Ingeborg, Arbeit mit Sach- und Zeitungstexten, GhK Fernstudieneinheit, Langenscheidt,1999;
 • Dahlhaus, Barbara, Fertigkeit Hören. GhK Fernstudieneinheit, Langenscheidt-Verlag, München, 1994;
 • Funk, Hermann / Koenig, M, Grammatik lehren und lernen, GhK Fernstudieneinheit 1, Langenscheidt-Verlag 1996;
 • Ghid de evaluare limbi moderne, SNEE, Aramis, 2001
 • Kast, Bernd, Fertigkeit Schreiben. GhK Fernstudienbrief12, Langenscheidt, 1999;
 • Müller, Bernd-Dietrich, Wortschatzarbeit und Bedeutungsvermittlung, GhK Fernstudieneinheit 8, Langenscheidt, München, 1994;
 • Neuf-Munkel, Gabriele, Fertigkeit Sprechen. GhK Fernstudieneinheit, Langenscheidt, München, 2006;
 • Neuner, Gerhard / Hunsfeld, Hans, Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Eine Einführung.GhK Fernstudieneinheit 4, Langenscheidt, München,1993;
 • Neuner, G. / Kruger, M. /Grewer, U., Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht, Berlin, Langenscheidt, 1981;
 • Stoica, Adrian (coord.), Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru profesori. Bucureşti, ProGnosis, 2001;
 • Stoica, Adrian, Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică. Bucureşti, Humanitas EducaŃional, 2006;

Westhoff, Gerhard, Fertigkeit Lesen, GhK Fernstudieneinheit 17, München, Langenscheidt, 1997

 • Deutsch  aktuell.  Zeitschrift des Deutschlehrerverbandes Rumäniens,  Bukarest, Anima-Verlag   ( 1992-2010);
 • Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer, München, Langenscheidt;
 • Fremdsprache Deutsch, Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts, München, Klett;
 • Primar. Zeitschrift für Deutsch als Fremdsprache im Primarbereich, Rheinbreitbach, Durr- Kessler-Verlag;

Zielsprache Deutsch, München, Hueber

 • *** Duden-Reihe: Grammatik, Bedeutungs Bedeutungswörterbuch, Schwierigkeiten der deutschen Sprache;
 • ***      Der kleine Duden: Deutsches Wörterbuch. Ein praktischer Helfer für den Alltag, Sprachtipps;
 • Engel, U. / Schumacher, H., Verbvalenzlexikon deutsch-rumänisch, Heidelberg, 1983;
 • Helbig,G.,/ Buscha, J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Langenscheidt Verlag, Berlin, 2001;
 • Rechtschreibung, Dudenverlag (Ausgaben nach dem Jahr 2000);

Wahrig, Gerhard (Hg.), Wörterbuch der deutschen Sprache, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 2007

 • 100 Ideen für die Arbeit mit Texten: Literatur schreibend erkunden – Ringeinband, Liza Charlesworth, An der Ruhr Verlag, 2008;
  • Fernstudieneinheit 13 Arbeit mit Sach- und Zeitungstexten, Buhlmann, Rosemarie / Laveau, Ingeborg Langenscheidt, München, 1997;

Fernstudieneinheit 03. Landeskunde und Literaturdidaktik, Viola Kessling, Monika Bischof, Rüdiger Krechel, Langenscheidt Verlag, München,1999

Art. 13.       Durata probei scrise este de trei ore.

Art. 14.

 1. Pentru elaborarea subiectelor si a baremelor de corectare si pentru corectarea lucrărilor scrise se constituie comisia de evaluare care elaborează subiectele pentru concurs, corectează și notează lucrările candidaților. Comisia de evaluare este condusă de către președintele comisiei de concurs, respectiv directorul școlii.
 2. Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise vor declara în scris că vor păstra secretul asupra subiectelor. În cazul divulgării subiectelor, vor suporta consecințele legii.
 3. După stabilirea notei, președintele comisiei de evaluare deschide lucrările în prezenţa corectorilor şi consemnează notele într-un proces verbal tip, ce cuprinde numele candidaţilor, numărul lucrării şi nota obţinută.

Art. 15.       Lucrările scrise sunt evaluate și notate de câte doi profesori de limbă germană. Nota lucrării se calculează ca media aritmetică a notelor acordate de cei doi corectori, dacă între aceștia nu este o diferență mai mare sau egala cu 1 punct. În caz contrar, corectarea lucrării se face de către al treilea profesor de specialitate care stabilește nota finală a lucrării, după consultarea corectorilor inițiali.

Art. 16.      

 1. După stabilirea notei finale și înregistrarea acesteia în catalogul examenului, document ce se înregistrează la școală, se afișează rezultatele.
 2. Candidatul nemulțumit de nota obținută poate cere recorectarea lucrării. Cererea pentru recorectarea lucrării se depune la secretariatul școlii în ziua afișării rezultatelor.
 3. Recorectarea lucrării se face de către un profesor de specialitate, în prezența corectorilor inițiali, iar nota finală stabilită conform baremului este prezentată și motivată candidatului.

Art. 17.      

 1. După încheierea recorectărilor și stabilirea notelor finale, se afișează rezultatele.
 2. Este declarat reușit candidatul care a obținut nota cea mai mare, cu condiția ca aceasta să fie cel puțin 7.
 3. În situația în care un candidat declarat reușit renunță la dreptul de a ocupa postul pentru care a concurat, este declarat reușit următorul candidat, în ordinea  descrescătoare a notelor, cu condiția ca nota acestuia să fie cel puțin 7.

Art. 18.       Candidatul declarat reușit va fi angajat după obținerea binecuvântării Preasfințitului Vasile BIZĂU, Episcop greco-catolic de Maramureș și fondatorul școlii.

Art. 19.       Concursul se va organiza și desfășura cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacanțe în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, anexă la Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5625 / 31.08.2012 și Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Dezbătută și aprobată în ședința CA din 12 iunie 2020.