ȘCOALĂ  PRIMARĂ  „EP. DR. ALEXANDRU RUSU”
organizează concurs pentru ocuparea posturilor de bucătar și ajutor de bucătar, cu personal calificat, cu experiență.

Art. 1.         Postul didactic se înființează și este declarat vacante prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

Art. 2.        

 1. Pentru ocuparea postului didactic se organizează concurs constând din interviu, probă practică și probă scrisă. În cazul candidaților pensionari, concursul constă în prezentarea unui CV și un interviu, conform art. 254, pct. 8, lit. b.
 2. La nivelul școlii se înființează comisia de concurs.

Art. 3.        

 1. La concurs pot participa cadre didactice calificate pentru postul de profesor pentru învățământul primar precum și cadre didactice titulare în învățământul de stat, prin detașare.
 2. Cadrelor didactice, care au participat la concursul de titularizare în ultimii trei ani, dar nu au fost repartizate pe niciun post, li se poate lua în considerare, pentru proba scrisă, nota obținută la acest examen.

Art. 4.

 1. Interviul este prima probă eliminatorie și constă în prezentarea de către candidat a motivelor pentru care dorește să se încadreze la Școala Primară „Ep. Dr. Alexandru Rusu” și discuții sub forma de întrebări și răspunsuri între candidat și membrii comisiei de concurs, privind oferta școlii, cerințele școlii fața de cadrul didactic, cerințele cadrului didactic față de școală, programul de lucru, sarcinile de serviciu ce vor fi cuprinse în fișa postului, salarizare etc.
 2. Interviul se finalizează prin admiterea sau respingerea candidatului pentru a participa la proba practică.
 3. Proba practică este, de asemenea, eliminatorie și constă în susținerea unei  lecții la clasă.
 4. Respingerea unui candidat la una din probele eliminatorii se motivează în scris de către comisia de concurs. Hotărârea comisiei de concurs, de respingere a unui candidat, se ia cu unanimitate de voturi.
 5. Candidații care au fost admiși în urma probei practice au dreptul să participe la proba scrisă.

Art. 5.         Concursul se anunță cu 30 de zile  înainte de data susținerii,  prin afișare la sediul instituției, în presa locală și pe site-ul școlii.

Art. 6.         Înscrierile se fac la secretariatul școlii până în 3 octombrie 2019.

Art. 7.         La înscriere se vor prezenta:

 1. Copii după actele de studii;
 2. Dovada medicală din care să rezulte că persoana care solicită înscrierea la concurs este aptă pentru activitatea didactică (eliberată de medicul de familie);
 3. CV-ul persoanei care solicită înscrierea la concurs.

Art. 8.         La nivelul școlii se constituie comisia de înscriere la concurs.

Art. 9.         Comisia de înscriere la concurs aprobă lista candidaților înscriși la concurs cu 3 zile înaintea susținerii probelor de concurs și o face publică prin afișare la sediul instituției.

Art. 10.       Comisia de înscriere la concurs poate respinge cererea de înscriere a unui solicitant, dacă dosarul prezentat de acesta este incomplet sau dacă există dovezi că solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de legilslația în vigoare, pentru a lucra in învățământ.

Art. 11.       Proba scrisă pentru postul de profesor la învățământul primar (învățător), sub formă de test grilă, din :

 1. Psihologia vârstelor, pedagogia pentru învățământul primar;
 2. Limba si literatura română și metodica predării acesteia în ciclul primar;
 3. Matematică și metodica predării acesteia în ciclul primar.

Art. 12. Pentru probă scrisă a concursului bibliografia este:

MAIER Monica, Psihologia vârstelor, 2014, editura Risoprint, Cluj Napoca;

CIOLAN L., Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, editura Polirom, 2008, Iași;

CUCOȘ C., Pedagogie (ediția a doua), 2003, editura Polirom, Iași;

ROȘU Mihail, Matematica pentru formarea profesorilor din învățământul primar, 2005, editura Meteor Press, București;

MOLAN V., Didactica disciplinelor: Comunicare în limba română și Limba și literatura română din învățământul primar, editura Miniped, București, 2014.

Art. 13.       Durata probei scrise este de o oră și treizeci de minute.

Art. 14.      

 1. Pentru elaborarea subiectelor si a baremelor de corectare si pentru corectarea lucrărilor scrise sunt cooptați în comisia de concurs 2 profesori de la învățământul primar, constituindu-se comisia de evaluare care elaborează subiectele pentru concurs, corectează și notează lucrările candidaților. Comisia de evaluare este condusă de către președintele comisiei de concurs, respectiv directorul școlii.
 2. Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise vor declara în scris că vor păstra secretul asupra subiectelor. În cazul divulgării subiectelor, vor suporta consecințele legii.
 3. După stabilirea notei, președintele comisiei de evaluare deschide lucrările în prezenţa corectorilor şi consemnează notele într-un proces verbal tip, ce cuprinde numele candidaţilor, numărul lucrării şi nota obţinută.

Art. 15.       Lucrările scrise sunt evaluate și notate de câte doi profesori de la învățământul primar. Nota lucrării se calculează ca media aritmetică a notelor acordate de cei doi corectori, dacă între aceștia nu este o diferență mai mare sau egala cu 1 punct. În caz contrar, corectarea lucrării se face de către al treilea profesor de specialitate care stabilește nota finală a lucrării, după consultarea corectorilor inițiali.

Art. 16.      

 1. După stabilirea notei finale și înregistrarea acesteia în catalogul examenului, document ce se înregistrează la școală, se afișează rezultatele.
 2. Candidatul nemulțumit de nota obținută poate cere recorectarea lucrării. Cererea pentru recorectarea lucrării se depune la secretariatul școlii în ziua afișării rezultatelor.
 3. Recorectarea lucrării se face de către un profesor de specialitate, în prezența corectorilor inițiali, iar nota finală stabilită conform baremului este prezentată și motivată candidatului.

Art. 17.      

 1. După încheierea recorectărilor și stabilirea notelor finale, se afișează rezultatele.
 2. Este declarat reușit candidatul care a obținut nota cea mai mare, cu condiția ca aceasta să fie cel puțin 7.
 3. În situația în care un candidat declarat reușit renunță la dreptul de a ocupa postul pentru care a concurat, este declarat reușit următorul candidat, în ordinea  descrescătoare a notelor, cu condiția ca nota acestuia să fie cel puțin 7.

Art. 18.       Candidații declarați reușiți vor fi angajați după obținerea binecuvântării Preasfințitului Vasile BIZĂU, Episcop greco-catolic de Maramureș și fondatorul școlii.

Art. 19.       Concursul se va organiza și desfășura cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacanțe în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, anexă la Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5625 / 31.08.2012 și Legea 1/2011, cu modificările și adaptările specifice cuprinse în prezenta metodologie.