Procedura de organizare si desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de asistent medical la Școala Gimnazială „Ep. Dr. Alexandru Rusu”

Art. 1.         Postul este declarat vacant prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

Art. 2.        

  1. Pentru ocuparea postului vacant se organizează concurs constând din interviu și probă scrisă.
  2. La nivelul școlii se înființează comisia de concurs prin hotărâre a Consiliului de Administrație, formată din: președinte – directorul școlii;  membri: cadru medical de specialitate, reprezentantul Fundației pentru Educație „Sfântul Vasile cel Mare”; secretar – secretarul școlii.

Art. 3.         La concurs pot participa persoane calificate pentru postul de asistent medical.

Art. 4.

  1. Interviul este probă definitorie și constă în prezentarea de către candidat a motivelor pentru care dorește să se încadreze la Școala Gimnazială „Ep. Dr. Alexandru Rusu” și discuții sub forma de întrebări și răspunsuri între candidat și membrii comisiei de concurs, privind oferta școlii, cerințele școlii față de asistent medical, cerințele acestuia din urmă față de școală, programul de lucru, sarcinile de serviciu ce vor fi cuprinse în fișa postului, salarizare etc.
  2. Respingerea unui candidat se motivează în scris de către comisia de concurs. Hotărârea comisiei de concurs, de respingere a unui candidat, se ia cu unanimitate de voturi.

Art. 5.         Concursul se anunță  înainte de data susținerii,  prin afișare la sediul instituției și pe site-ul școlii.

Art. 6.         Înscrierile se fac la secretariatul școlii.

Art. 7.         La înscriere se va prezenta:

  1. CV-ul a persoanei care solicită înscrierea la concurs.

Art. 8.         La nivelul școlii se constituie comisiile: de înscriere, de elaborare a subiectelor și de corectare și de rezolvare a contestațiilor.

Art. 9. Comisia de înscriere la concurs aprobă lista candidaților înscriși la concurs și o face publică prin afișare la sediul instituției.

Art. 10.       Comisia de înscriere la concurs poate respinge cererea de înscriere a unui solicitant, dacă acesta nu corespunde așteptărilor sau dacă există dovezi că solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 11        .

  1.  După promovarea interviului, candidații vor participa la proba scrisă. Proba scrisă va avea o durată de 30 de minute.

2) Nota minimă de promovare a probei scrise este 7 (șapte).

Art. 12. Candidatul declarat promovat la proba scrisă cu nota cea mai mare va fi angajat după obținerea binecuvântării Preasfințitului Vasile BIZĂU, Episcop greco-catolic de Maramureș și fondatorul școlii.

Art. 13.       Concursul se va organiza și desfășura cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, anexă la Ordinul Ministerului Educației nr. 5625 / 31.08.2012 și Legea 1/2011, cu modificările și adaptările specifice cuprinse în prezenta metodologie.

Art. 14. Bibliografia pentru proba scrisă, este următoarea:

  • OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
  • Ordinul MECTS / MS nr. 5298 / 1668 din 7 septembrie 2011 pentru aprobarea metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate / acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.

Dezbătută și aprobată în CA din data de  22 iulie 2021.