Art. 1.         Postul didactic este declarat vacant prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

Art. 2.        

 1. Pentru ocuparea postului didactic se organizează concurs constând din interviu, probă practică și probă scrisă.
 2. La nivelul școlii se înființează comisia de concurs.

Art. 3. La concurs pot participa cadre didactice calificate pentru postul de profesor logoped.

Art. 4.

 1. Interviul este prima probă eliminatorie și constă în prezentarea de către candidat a motivelor pentru care dorește să se încadreze la Școala Primară „Ep. Dr. Alexandru Rusu” și discuții sub forma de întrebări și răspunsuri între candidat și membrii comisiei de concurs, privind oferta școlii, cerințele școlii fața de cadrul didactic, cerințele cadrului didactic față de școală, programul de lucru, sarcinile de serviciu ce vor fi cuprinse în fișa postului, salarizare etc.
 2. Interviul se finalizează prin admiterea sau respingerea candidatului pentru a participa la proba practică.
 3. Proba practică este, de asemenea, eliminatorie și constă în susținerea unei lecții la clasă.
 4. Respingerea unui candidat la una din probele eliminatorii se motivează în scris de către comisia de concurs. Hotărârea comisiei de concurs, de respingere a unui candidat, se ia cu unanimitate de voturi.
 5. Candidații care au fost admiși în urma probei practice au dreptul să participe la proba scrisă.

Art. 5. Concursul se anunță cu 30 de zile  înainte de data susținerii,  prin afișare la sediul instituției, în presa locală și pe site-ul școlii.

Art. 6. Înscrierile se fac la secretariatul școlii până în 15 octombrie 2019.

Art. 7. La înscriere se vor prezenta:

 1. Copii după actele de studii;
 2. Dovada medicală din care să rezulte că persoana care solicită înscrierea la concurs este aptă pentru activitatea didactică (eliberată de medicul de familie);
 3. CV-ul persoanei care solicită înscrierea la concurs.

Art. 8.  Comisia de concurs aprobă lista candidaților înscriși la concurs cu 3 zile înaintea susținerii probelor de concurs și o face publică prin afișare la sediul instituției.

Art. 10. Comisia poate respinge cererea de înscriere a unui solicitant, dacă dosarul prezentat de acesta este incomplet sau dacă există dovezi că solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de legilslația în vigoare, pentru a lucra in învățământ.

Art. 11. Proba scrisă pentru postul de profesor logoped va avea următoarea tematică:

1. obiectivele logopediei;

2. cauze ale tulburărilor de limbaj;

3. etapele demersului evaluativ în logopedie;

4. competențele și sarcinile logopedului în terapia tulburărilor de limbaj;

Art. 12. Pentru probă scrisă a concursului bibliografia este:

Anca, M. Logopedia, editura Presa Universitară Cluj, Cluj, 2007

Verza, E. Tratat de logopedie, vol. II, editura Semne, București, 2009

Logopedia – revista profesorilor logopezi, 2011

Dumitrana, M. Logopedia – suport de curs.

Carolina Bodea Hațegan (2018), Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. Structuri deschise, Editura Trei București

Drugaș I, Hărdălău L. (2011)  Psihologia și Logopedia în practica școlară, Editura Primus Oradea

Codruţa Crososchi, Csernik-Vass Kármen-Examinarea complexă a tulburărilor de limbaj
Examinarea tulburărilor de articulaţie,Târgu Mureş, 2011

Jurcău, E., Jurcău, N (1998), Învățăm să vorbim corect, Editura. Printex, Cluj-Napoca

Vrășmaș, E (1994), Terapia tulburărilor de limbaj, București

ORDIN nr. 5.555 din 7 octombrie 2011

Art. 13. Durata probei scrise este de o oră și treizeci de minute.

Art. 14.      

 1. Pentru elaborarea subiectelor si a baremelor de corectare si pentru corectarea lucrărilor scrise sunt cooptați în comisia de concurs 2 profesori de la învățământul primar, constituindu-se comisia de evaluare care elaborează subiectele pentru concurs, corectează și notează lucrările candidaților. Comisia de evaluare este condusă de către președintele comisiei de concurs, respectiv directorul școlii.
 2. Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise vor declara în scris că vor păstra secretul asupra subiectelor. În cazul divulgării subiectelor, vor suporta consecințele legii.
 3. După stabilirea notei, președintele comisiei de evaluare deschide lucrările în prezenţa corectorilor şi consemnează notele într-un proces verbal tip, ce cuprinde numele candidaţilor, numărul lucrării şi nota obţinută.

Art. 15. Lucrările scrise sunt evaluate și notate de câte doi profesori de la învățământul primar. Nota lucrării se calculează ca media aritmetică a notelor acordate de cei doi corectori, dacă între aceștia nu este o diferență mai mare sau egala cu 1 punct. În caz contrar, corectarea lucrării se face de către al treilea profesor de specialitate care stabilește nota finală a lucrării, după consultarea corectorilor inițiali.

Art. 16.      

 1. După stabilirea notei finale și înregistrarea acesteia în catalogul examenului, document ce se înregistrează la școală, se afișează rezultatele.
 2. Candidatul nemulțumit de nota obținută poate cere recorectarea lucrării. Cererea pentru recorectarea lucrării se depune la secretariatul școlii în ziua afișării rezultatelor.
 3. Recorectarea lucrării se face de către un profesor de specialitate, în prezența corectorilor inițiali, iar nota finală stabilită conform baremului este prezentată și motivată candidatului.

Art. 17.      

 1. După încheierea recorectărilor și stabilirea notelor finale, se afișează rezultatele.
 2. Este declarat reușit candidatul care a obținut nota cea mai mare, cu condiția ca aceasta să fie cel puțin 7.
 3. În situația în care un candidat declarat reușit renunță la dreptul de a ocupa postul pentru care a concurat, este declarat reușit următorul candidat, în ordinea  descrescătoare a notelor, cu condiția ca nota acestuia să fie cel puțin 7.

Art. 18. Candidații declarați reușiți vor fi angajați după obținerea binecuvântării Preasfințitului Vasile BIZĂU, Episcop greco-catolic de Maramureș și fondatorul școlii.

Art. 19. Concursul se va organiza și desfășura cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacanțe în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, anexă la Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5625 / 31.08.2012 și Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ținând adaptările specifice cuprinse în prezenta procedură.

Aprobată în ședința CA din 23.09.2019