Art. 1.         Prezenta procedură reglementează modul de organizare și desfășurare a  concursului pentru  ocuparea postului postului didactic de profesor de educație fizică și sport – suplinitor.

Art. 2.        

 1. Pentru ocuparea postului de suplinitor se organizează concurs constând din interviu, probă practică și probă scrisă.
 2. La nivelul școlii se înființează comisia de concurs prin decizie a directorului, formată din: președinte – directorul școlii;  membri:  un cadru didactic și reprezentantul Fundației pentru Educație „Sfântul Vasile cel Mare”. Secretara școlii este secretara comisiei.

Art. 3.         La concurs pot participa cadre didactice calificate pentru postul de profesor de educație fizică și sport.

Art. 4.

 1. Interviul este probă eliminatorie și constă în prezentarea de către candidat a motivelor pentru care dorește să se încadreze la Școala Primară „Ep. Dr. Alexandru Rusu” și discuții sub forma de întrebări și răspunsuri între candidat și membrii comisiei de concurs, privind oferta școlii, cerințele școlii fața de cadrul didactic, cerințele cadrului didactic față de școală, programul de lucru, sarcinile de serviciu ce vor fi cuprinse în fișa postului, salarizare etc.
 2. Respingerea unui candidat la proba eliminatorie se motivează în scris de către comisia de concurs. Hotărârea comisiei de concurs, de respingere a unui candidat, se ia cu unanimitate de voturi.
 3. Candidații care au fost admiși în urma interviului au dreptul să participe la proba scrisă.

Art. 5.         Concursul se anunță cu 30 de zile înainte de data susținerii,  prin afișare la sediul instituției, în presa locală și pe site-ul școlii.

Art. 6.         Înscrierile se fac la secretariatul școlii până în 16 octombrie 2020, între orele 8:30 și 16:00

Art. 7.         La înscriere se vor prezenta:

 1. Copii după actele de studii;
 2. Dovada medicală din care să rezulte că persoana care solicită înscrierea la concurs este aptă pentru activitatea didactică (eliberată de medicul de familie);
 3. CV-ul persoanei care solicită înscrierea la concurs.

Art. 8.          La nivelul școlii se constituie comisia de înscriere la concurs formată din: directorul școlii, un cadru didactic din școală și secretara școlii.

Art. 9.          Comisia de înscriere la concurs aprobă lista candidaților înscriși la concurs cu 3 zile înaintea susținerii probelor de concurs și o face publică prin afișare la sediul instituției.

Art. 10.       Comisia de înscriere la concurs poate respinge cererea de înscriere a unui solicitant, dacă dosarul prezentat de acesta este incomplet sau dacă există dovezi că solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de legilslația în vigoare, pentru a lucra in învățământ.

Art. 11.        Proba scrisă pentru postul de profesor de educație fizică / sport se va axa pe:

Barbu C., Stoica M. (2000) Metodica predarii exercitiilor de atletism în lectia de educatie fizica, Bucuresti, Edit. Printech

Cârstea Gh. (1999) Bucuresti, A.N.E.F.S. Metodica educatiei fizice scolare,

Dragnea A. (coord.) (2002), Bucuresti, Editura FEST Teoria educatiei fizice si sportului

Dragnea A., Bota A. (1999) Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica Teoria activitatilor motrice,

Firea E. (2003), Bucuresti, Universitatea Ecologica Metodica educatiei fizice scolare

Ghidurile metodologice de aplicare a programelor de educatie fizica si sport

Programele scolare pentru educatie fizica si sport (în vigoare),

Serbanoiu S. (2004), Bucuresti, Editura Cartea Universitara Metodica educatiei fizice

Sistemul national scolar de evaluare la educatie fizica si sport, Bucuresti, 1999

Art. 13.       Durata probei scrise este de o oră.

Art. 14.      

 1. Pentru elaborarea subiectelor si a baremelor de corectare si pentru corectarea lucrărilor scrise este cooptat în comisia de concurs un profesor de educație fizică și sport, constituindu-se comisia de evaluare care elaborează subiectele pentru concurs, corectează și notează lucrările candidaților. Comisia de evaluare este condusă de către președintele comisiei de concurs, respectiv directorul școlii.
 2. Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise vor declara în scris că vor păstra secretul asupra subiectelor. În cazul divulgării subiectelor, vor suporta consecințele legii.
 3. După stabilirea notei, președintele comisiei de evaluare deschide lucrările în prezenţa corectorilor şi consemnează notele într-un proces verbal tip, ce cuprinde numele candidaţilor, numărul lucrării şi nota obţinută.

Art. 15.       Lucrările scrise sunt evaluate și notate de doi membri ai comisiei. Nota lucrării se calculează ca media aritmetică a notelor acordate de cei doi corectori, dacă între aceștia nu este o diferență mai mare sau egala cu 1 punct. În caz contrar, corectarea lucrării se face de către al treilea profesor de specialitate care stabilește nota finală a lucrării, după consultarea corectorilor inițiali.

Art. 16.      

 1. După stabilirea notei finale și înregistrarea acesteia în catalogul examenului, document ce se înregistrează la școală, se afișează rezultatele.
 2. Candidatul nemulțumit de nota obținută poate cere recorectarea lucrării. Cererea pentru recorectarea lucrării se depune la secretariatul școlii în ziua afișării rezultatelor.
 3. Recorectarea lucrării se face de către un profesor de specialitate, în prezența corectorilor inițiali, iar nota finală stabilită conform baremului este prezentată și motivată candidatului.

Art. 17.      

 1. După încheierea recorectărilor și stabilirea notelor finale, se afișează rezultatele.
 2. Este declarat reușit candidatul care a obținut nota cea mai mare, cu condiția ca aceasta să fie cel puțin 7.
 3. În situația în care un candidat declarat reușit renunță la dreptul de a ocupa postul pentru care a concurat, este declarat reușit următorul candidat, în ordinea  descrescătoare a notelor, cu condiția ca nota acestuia să fie cel puțin 7.

Art. 18.       Candidatul declarat reușit va fi angajat după obținerea binecuvântării Preasfințitului Vasile BIZĂU, Episcop greco-catolic de Maramureș și fondatorul școlii.

Art. 19.       Concursul se va organiza și desfășura cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, anexă la Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5625 / 31.08.2012 și Legea 1/2011, cu modificările și adaptările specifice cuprinse în prezenta metodologie.