Art. 1.         Postul didactic este declarat vacant prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

Art. 2.        

 1. Pentru ocuparea posturilor didactice vacante se organizează concurs constând din interviu și probă scrisă.
 2. La nivelul școlii se înființează comisia de concurs, formată din: președinte – directorul școlii;  membri: doi profesori învățământ preșcolar, reprezentantul Fundației pentru Educație „Sfântul Vasile cel Mare”. Secretara școlii este secretara comisiei.

Art. 3.         La concurs pot participa cadre didactice calificate pentru postul de educator, profesor pentru învățământul preșcolar.

Art. 4.

 1. Interviul este prima probă eliminatorie și constă în prezentarea de către candidat a motivelor pentru care dorește să se încadreze la Școala Primară „Ep. Dr. Alexandru Rusu” și discuții sub forma de întrebări și răspunsuri între candidat și membrii comisiei de concurs, privind oferta școlii, cerințele școlii fața de cadrul didactic, cerințele cadrului didactic față de școală, programul de lucru, sarcinile de serviciu ce vor fi cuprinse în fișa postului, salarizare etc.
 2. Interviul se finalizează prin admiterea sau respingerea candidatului pentru a participa la proba scrisă.
 3. Respingerea unui candidat la proba eliminatorie se motivează în scris de către comisia de concurs. Hotărârea comisiei de concurs, de respingere a unui candidat, se ia cu unanimitate de voturi.

Art. 5.         Concursul se anunță cu 30 de zile  înainte de data susținerii,  prin afișare la sediul instituției și pe site-ul școlii.

Art. 6.         Înscrierile se fac la secretariatul școlii până în 5 octombrie 2020.

Art. 7.          La nivelul școlii se constituie comisia de înscriere la concurs, formată din: directorul școlii, un cadru didactic din școală, reprezentantul Fondatorului și secretara școlii.

Art. 8.         Comisia de înscriere la concurs poate respinge cererea de înscriere a unui solicitant, dacă dosarul prezentat de acesta este incomplet sau dacă există dovezi că solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de legilslația în vigoare, pentru a lucra in învățământ.

Art. 9.          Tematica pentru proba scrisă pentru postul de profesor la învățământul preșcolar (educator) este:

1. Psihologia vârstelor, pedagogia pentru învățământul preșcolar;

2. Pedagogia învățământului preșcolar;

3. Didactica predării activităților matematice în învățământul preșcolar;

4. Metodica activităților de educare a limbajului în învățământul preșcolar.

Art. 10. Pentru probă scrisă a concursului, bibliografia este:

TĂTARU Lolica, GLAVA Adina, CHIŞ Olga, „Piramida cunoașterii- repere metodice în aplicarea curriculumului preşcolar”, editura „Diamant”, 2016

EZECHIL Liliana, PĂIȘI LĂZĂRESCU Mihaela, „Laborator preșcolar – Ghid metodologic”, editura „V & I Integral”, 2015

„Pedagogia”

DUMITRANA Magdalena, „Activități matematice în grădiniță”, editura „Compania”, 2002

DUMITRANA Magdalena, „Educarea limbajului în învățământul preșcolar”, editura „Compania”, 1999 (vol. II)

Art. 11.                

 1. Pentru elaborarea subiectelor si a baremelor de corectare si pentru corectarea lucrărilor scrise sunt cooptați în comisia de concurs 2 profesori de la învățământul preșcolar, constituindu-se comisia de evaluare care elaborează subiectele pentru concurs, corectează și notează lucrările candidaților. Comisia de evaluare este condusă de către președintele comisiei de concurs, respectiv directorul școlii.
 2. Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise vor declara în scris că vor păstra secretul asupra subiectelor. În cazul divulgării subiectelor, vor suporta consecințele legii.
 3. După stabilirea notei, președintele comisiei de evaluare deschide lucrările în prezenţa corectorilor şi consemnează notele într-un proces verbal tip, ce cuprinde numele candidaţilor, numărul lucrării şi nota obţinută.

Art. 12.       Lucrările scrise sunt evaluate și notate de câte doi profesori de la învățământul preșcolar. Nota lucrării se calculează ca media aritmetică a notelor acordate de cei doi corectori, dacă între aceștia nu este o diferență mai mare sau egala cu 1 punct. În caz contrar, corectarea lucrării se face de către al treilea profesor de specialitate care stabilește nota finală a lucrării, după consultarea corectorilor inițiali.

Art. 13.      

 1. După stabilirea notei finale și înregistrarea acesteia în catalogul examenului, document ce se înregistrează la școală, se afișează rezultatele.
 2. Candidatul nemulțumit de nota obținută poate cere recorectarea lucrării. Cererea pentru recorectarea lucrării se depune la secretariatul școlii în ziua afișării rezultatelor.
 3. Recorectarea lucrării se face de către un profesor de specialitate, în prezența corectorilor inițiali, iar nota finală stabilită conform baremului este prezentată și motivată candidatului.

Art. 14.      

 1. După încheierea recorectărilor și stabilirea notelor finale, se afișează rezultatele.
 2. Este declarat reușit candidatul care a obținut nota cea mai mare, cu condiția ca aceasta să fie cel puțin 7.
 3. În situația în care un candidat declarat reușit renunță la dreptul de a ocupa postul pentru care a concurat, este declarat reușit următorul candidat, în ordinea  descrescătoare a notelor, cu condiția ca nota acestuia să fie cel puțin 7.

Art. 15.       Candidații declarați reușiți vor fi angajați după obținerea binecuvântării Preasfințitului Vasile BIZĂU, Episcop greco-catolic de Maramureș și fondatorul școlii.

Art. 16.       Concursul se va organiza și desfășura cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacanțe în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, anexă la Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5625 / 31.08.2012 și Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.