Art. 1. Prezenta procedură reglementează modul de organizare și desfășurare a
concursului pentru ocuparea postului didactic de profesor pentru limba engleză.
Art. 2.
a) Pentru ocuparea postului se organizează concurs constând din interviu și probă
scrisă și orală.
b) La nivelul școlii se înființează comisia de concurs prin decizie a directorului,
formată din: președinte – directorul școlii; membri: un cadru didactic și
reprezentantul Fondatorului. Secretara școlii este secretara comisiei.
Art. 3. La concurs pot participa cadre didactice calificate pentru postul de profesor
pentru limba engleză.
Art. 4.
a) Interviul este probă eliminatorie și constă în prezentarea de către candidat a
motivelor pentru care dorește să se încadreze la Școala Gimnazială „Ep. Dr.
Alexandru Rusu” și discuții sub forma de întrebări și răspunsuri între candidat și
membrii comisiei de concurs, privind oferta școlii, cerințele școlii fața de cadrul
didactic, cerințele cadrului didactic față de școală, programul de lucru, sarcinile de
serviciu ce vor fi cuprinse în fișa postului, salarizare etc.
b) Respingerea unui candidat la interviu se motivează în scris de către comisia de
concurs. Hotărârea comisiei de concurs, de respingere a unui candidat, se ia cu
unanimitate de voturi.
c) Candidații care au fost admiși în urma interviului au dreptul să participe la proba
scrisă.
Art. 5. Concursul se anunță cu 30 de zile înainte de data susținerii, prin afișare la
sediul instituției și pe site-ul școlii.
Art. 6. Înscrierile se fac până în 10 august 2021, pe adresa email:
secretariat@scoalaalexandrurusu.ro.
Art. 7. La înscriere se vor prezenta:
1) Copii după actele de studii;
2) CV-ul persoanei care solicită înscrierea la concurs.
Art. 8. La nivelul școlii se constituie comisia de înscriere la concurs formată din:
directorul școlii, un cadru didactic din școală și secretara școlii.
2
Art. 9. Comisia de înscriere la concurs aprobă lista candidaților înscriși la concurs cu
3 zile înaintea susținerii probelor de concurs și o face publică prin afișare la sediul
instituției.
Art. 10. Comisia de înscriere la concurs poate respinge cererea de înscriere a unui
solicitant, dacă dosarul prezentat de acesta este incomplet sau dacă există dovezi că
solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de legilslația în vigoare, pentru a lucra
in învățământ.
Art. 11. Durata probei scrise este de trei ore, putându-se ieși din sala de examen
după minim două ore. După proba scrisă urmează imediat proba orală, la care sunt
admiși din oficiu candidații participanți la cea scrisă..
Art. 12.
a. Pentru elaborarea subiectelor si a baremelor de corectare si pentru corectarea
lucrărilor scrise sunt cooptați în comisia de concurs doi profesori de specialitate cu
vechime, constituindu-se comisia de evaluare care elaborează subiectele pentru
concurs, corectează și notează lucrările candidaților. Comisia de evaluare este condusă
de către președintele comisiei de concurs, respectiv directorul școlii.
b. Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de
evaluare a lucrărilor scrise vor declara în scris că vor păstra secretul asupra
subiectelor. În cazul divulgării subiectelor, vor suporta consecințele legii.
c. Bibliografia pentru proba scrisă este următoarea:
BIBLIOGRAFIE
Scrivener, J. 2010. Teaching English Grammar. Macmillan Education
Harmer,J 1983, The Practice of English Language Teaching. Longman
Ur,P. 1988. Grammar Practice Activities. Cambridge University Press
Heaton,J. 1988. Classroom Testing.Longman
Nunan,D. 1991. Language Teaching Methodology. Prentice Hall
Richards, J.1986. Approaches and Methods in Language Teaching.CUP
Harmer, J. 1987. Teaching and Learning Grammar. Longman
Underwood, M.1989. Teaching Listening. Longman
Ur, P. 1986. Teaching Listening Comprehension. Cambridge
Nuttalll, C. 1982. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. Heinemann
3
White, R. 1988. Process Writing. Longman
Klippel, f.1983. Keep Talking. CUP
Wright,T. 1987. Roles of Teachers and Learners. OUP
Byrne,D. 1987. Techniques for Classroom Interaction. Longman
Hadfield, J.1990. Classroom Dynamics. OUP
Underwood,M. 1987. Effective Class Management. CUP
Weir, C. 1990. Communicative Language Testing. Prentice Hall
Collie,J. & Slater,S. 1987. Literature in the Language Classroom. Cambridge
Quirk,R. et al 1972 A Grammar of Contemporary English. Longman
Leech, G. et al. 1975 A Communicative Grammar of English. Longman
Mateescu, D. 2002. English Phonetics and Phonological Theory. Twentieth Century
Approaches, E.U.B.
Swan, M. 1996. Practical English Usage. Oxford University Press
Watcyn-Jones, P. 2001. Vocabulary Games and Activities 1. Penguin English
Kellaher, K. 2000. Grammar Puzzles and Games Kids Can’t Resist. Professional Books
Art. 13.
a. Lucrările scrise sunt evaluate și notate de doi membri ai comisiei. Nota lucrării se
calculează ca media aritmetică a notelor acordate de cei doi corectori, dacă între
aceștia nu este o diferență mai mare sau egala cu 1 punct. În caz contrar, corectarea
lucrării se face de către al treilea profesor de specialitate care stabilește nota finală a
lucrării, după consultarea corectorilor inițiali.
b. În cazul cadrelor didactice titulare în alte unități de învățământ, se va recunoaște
nota de la ultimul examen național promovat (concurs de titularizare sau grad didactic)
pentru proba scrisă.
Art. 14.
a) După stabilirea notei finale și înregistrarea acesteia în catalogul examenului,
document ce se înregistrează la școală, se afișează rezultatele.
b) Candidatul nemulțumit de nota obținută poate cere recorectarea lucrării. Cererea
pentru recorectarea lucrării se depune la secretariatul școlii în ziua afișării rezultatelor.
c) Recorectarea lucrării se face de către un profesor de specialitate, în prezența
corectorilor inițiali, iar nota finală stabilită conform baremului este prezentată și
motivată candidatului.
4
Art. 15.
a) După încheierea recorectărilor și stabilirea notelor finale, se afișează rezultatele.
b) Este declarat reușit candidatul care a obținut nota cea mai mare, cu condiția ca
aceasta să fie cel puțin 7.
c) În situația în care un candidat declarat reușit renunță la dreptul de a ocupa postul
pentru care a concurat, este declarat reușit următorul candidat, în ordinea
descrescătoare a notelor, cu condiția ca nota acestuia să fie cel puțin 7.
Art. 16. Candidatul declarat reușit va fi angajat după obținerea binecuvântării
Preasfințitului Vasile BIZĂU, Episcop greco-catolic de Maramureș și fondatorul
școlii.
Art. 17. Concursul se va organiza și desfășura cu respectarea prevederilor
Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor
vacante în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, anexă la
Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5625 / 31.08.2012 și Legea 1/2011, cu
modificările și adaptările specifice cuprinse în prezenta procedură.