OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018

 

Concurs pentru ocuparea unui post de profesor învățământ preșcolar

Școala Primară „Ep. Dr. Alexandru Rusu” organizează concurs pentru ocuparea unui post de profesor învățământ preșcolar.

CV – urile se depun până în data de 3 octombrie 2019, pe adresa de email: secretariat@scoalaalexandrurusu.ro sau la secretariatul școlii.

Interviul va avea loc în data de 4 octombrie 2019 urmat de proba practică. Proba scrisă se va desfășura în data de 7 octombrie 2019.

           Metodologia de concurs poate fi consultată pe site – ul școlii.

 

Informații suplimentare la secretariatul școlii,

 telefon 0362 803010, 0761 015278

Metodologie de organizare si desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de profesor învățământ preșcolar

Metodologie de organizare si desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant  de profesor învățământ preșcolar

la Școala Primară „Ep. Dr. Alexandru Rusu” Baia Mare

 

Art. 1.         Postul didactic este declarat vacant prin hotărârea Consiliului de Administrație.

Art. 2.        

 1. Pentru ocuparea postului didactic vacant se organizează concurs constând din interviu, probă practică și probă scrisă.
 2. La nivelul școlii se înființează comisia de concurs prin hotărâre a Consiliului de Administrație, formată din: președinte – directorul școlii; membri: doi profesori învățământ preșcolar, reprezentantul Fundației pentru Educație „Sfântul Vasile cel Mare”. Secretara școlii este secretara comisiei.

Art. 3.         La concurs pot participa cadre didactice calificate pentru postul de educator, profesor pentru învățământul preșcolar.

Art. 4.

 1. Interviul este prima probă eliminatorie și constă în prezentarea de către candidat a motivelor pentru care dorește să se încadreze la Școala Primară „Ep. Dr. Alexandru Rusu” și discuții sub forma de întrebări și răspunsuri între candidat și membrii comisiei de concurs, privind oferta școlii, cerințele școlii fața de cadrul didactic, cerințele cadrului didactic față de școală, programul de lucru, sarcinile de serviciu ce vor fi cuprinse în fișa postului, salarizare etc.
 2. Interviul se finalizează prin admiterea sau respingerea candidatului pentru a participa la proba practică.
 3. Proba practică este, de asemenea, eliminatorie și constă în susținerea unei activități la grupă.
 4. Respingerea unui candidat la una din probele eliminatorii se motivează în scris de către comisia de concurs. Hotărârea comisiei de concurs, de respingere a unui candidat, se ia cu unanimitate de voturi.
 5. Candidații care au fost admiși în urma probei practice au dreptul să participe la proba scrisă.

Art. 5.         Concursul se anunță cu 30 de zile  înainte de data susținerii,  prin afișare la sediul instituției și pe site-ul școlii.

Art. 6.         Înscrierile se fac la secretariatul școlii până în 3 octombrie 2019.

Art. 7.         La înscriere se vor prezenta:

 • Copii după actele de studii;
 • Dovada medicală din care să rezulte că persoana care solicită înscrierea la concurs este aptă pentru activitatea didactică (eliberată de medicul de familie);
 • CV-ul si o scrisoare de intenție a persoanei care solicită înscrierea la concurs.

Art. 8.         La nivelul școlii se constituie comisia de înscriere la concurs, aprobată prin hotărâre a Consiliului de Administrație format din: directorul școlii, un cadru didactic din școală și secretara școlii.

Art. 9.         Comisia de înscriere la concurs aprobă lista candidaților înscriși la concurs cu 3 zile înaintea susținerii probelor de concurs și o face publică prin afișare la sediul instituției.

Art. 10.       Comisia de înscriere la concurs poate respinge cererea de înscriere a unui solicitant, dacă dosarul prezentat de acesta este incomplet sau dacă există dovezi că solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de legilslația în vigoare, pentru a lucra in învățământ.

Art. 11.       Proba scrisă pentru postul de profesor la învățământul preșcolar (educator), din :

 1. Psihologia vârstelor, pedagogia pentru învățământul preșcolar;
 2. Pedagogia învățământului preșcolar;
 3. Didactica predării activităților matematice în învățământul preșcolar;
 4. Metodica activităților de educare a limbajului în învățământul preșcolar.

Art. 12. Pentru probă scrisă a concursului bibliografia este:

TĂTARU Lolica, GLAVA Adina, CHIŞ Olga, „Piramida cunoașterii- repere metodice în aplicarea curriculumului preşcolar”, editura „Diamant”, 2016

EZECHIL Liliana, PĂIȘI LĂZĂRESCU Mihaela, „Laborator preșcolar – Ghid metodologic”, editura „V & I Integral”, 2015

„Pedagogia”

DUMITRANA Magdalena, „Activități matematice în grădiniță”, editura „Compania”, 2002

DUMITRANA Magdalena, „Educarea limbajului în învățământul preșcolar”, editura „Compania”, 1999 (vol. II)

Art. 13.       Durata probei scrise este de o oră și treizeci de minute.

Art. 14.      

 1. Pentru elaborarea subiectelor si a baremelor de corectare si pentru corectarea lucrărilor scrise sunt cooptați în comisia de concurs 2 profesori de la învățământul preșcolar, constituindu-se comisia de evaluare care elaborează subiectele pentru concurs, corectează și notează lucrările candidaților. Comisia de evaluare este condusă de către președintele comisiei de concurs, respectiv directorul școlii.
 2. Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise vor declara în scris că vor păstra secretul asupra subiectelor. În cazul divulgării subiectelor, vor suporta consecințele legii.
 3. După stabilirea notei, președintele comisiei de evaluare deschide lucrările în prezenţa corectorilor şi consemnează notele într-un proces verbal tip, ce cuprinde numele candidaţilor, numărul lucrării şi nota obţinută.

Art. 15.       Lucrările scrise sunt evaluate și notate de câte doi profesori de la învățământul preșcolar. Nota lucrării se calculează ca media aritmetică a notelor acordate de cei doi corectori, dacă între aceștia nu este o diferență mai mare sau egala cu 1 punct. În caz contrar, corectarea lucrării se face de către al treilea profesor de specialitate care stabilește nota finală a lucrării, după consultarea corectorilor inițiali.

Art. 16.      

 1. După stabilirea notei finale și înregistrarea acesteia în catalogul examenului, document ce se înregistrează la școală, se afișează rezultatele.
 2. Candidatul nemulțumit de nota obținută poate cere recorectarea lucrării. Cererea pentru recorectarea lucrării se depune la secretariatul școlii în ziua afișării rezultatelor.
 3. Recorectarea lucrării se face de către un profesor de specialitate, în prezența corectorilor inițiali, iar nota finală stabilită conform baremului este prezentată și motivată candidatului.

Art. 17.      

 1. După încheierea recorectărilor și stabilirea notelor finale, se afișează rezultatele.
 2. Este declarat reușit candidatul care a obținut nota cea mai mare, cu condiția ca aceasta să fie cel puțin 7.
 3. În situația în care un candidat declarat reușit renunță la dreptul de a ocupa postul pentru care a concurat, este declarat reușit următorul candidat, în ordinea descrescătoare a notelor, cu condiția ca nota acestuia să fie cel puțin 7.

Art. 18.       Candidații declarați reușiți vor fi angajați după obținerea binecuvântării Preasfințitului Vasile BIZĂU, Episcop greco-catolic de Maramureș și fondatorul școlii.

Art. 19.       Concursul se va organiza și desfășura cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacanțe în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, anexă la Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5625 / 31.08.2012 și Legea 1/2011, cu modificările și adaptările specifice cuprinse în prezenta metodologie.

Aprobată în ședința CA din 30 august 2019

 
 
 
 

Ce vă oferă şcoala noastră ?

 

Cadre didactice calificate

 

conexiuni cu școli din străinătate

 
w

Comunicare cu părinţii

 

metode noi de învățare

 

alimentație sănătoasă

 

dezvoltare holistică

 

limba germană sau engleză zilnic

 

siguranţă într-un spaţiu primitor

 
Îmi place foarte mult la şcoala. Mi-am făcut mulţi prieteni şi abia aştept să mă joc iar cu ei. Doamna învăţătoare este foarte bună cu noi şi ne învaţă tot felul de lucruri frumoase Ionuţ

7 ani

Mie îmi place să învăţ cântece şi poezii, dar şi să desenez. Mami şi tati sunt foarte bucuroşi că eu învăţ la această şcoala pentru că sunt cuminte şi învăţ să scriu şi să citesc corect. Andreea

8 ani

Suntem foarte multumiţi de condiţiile excelente în care învaţă copii noştri. Iar învăţătoarele sunt amabile şi deschise cu ei, ajutându-i să se dezvolte armonios. Am ales această şcoală pentru că este modernă, plăcută şi curată Florin si Ioana

Părinţi

Adresa scolii