Metodologie de organizare si desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante la Școala Primară „Ep. Dr. Alexandru Rusu” Baia Mare

Varianta descarcabila in format PDF

Metodologia de organizare a concursului de titularizare la

Școala Primară „Ep. Dr. Alexandru Rusu”, Baia Mare

Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

(1)Consiliul de administrație al Școlii Primare „Ep. Dr. Alexandru Rusu” scoate la titularizare 8 posturi de profesor pentru învățământ preșcolar și 2 posturi de profesor pentru învățământ primar.

(2)Concursul pentru ocuparea posturilor didactice titularizabile constă în interviu, susținerea unei activități la un grup de copii şi probă scrisă din didactica specialităţii în profilul postului didactic/catedrei.

(3)Proba practică se desfășoară în 15 – 16 iulie. Această probă, ca și interviul, este eliminatorie. Nota obţinută la proba practică are o pondere de 25%. Candidaţii care nu obţin la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă. Candidaţii care nu obţin la proba practică minimum nota 7 (şapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

(4)Probele scrise se susţin pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise constituită la nivelul unităţii de învăţământ în concordanţă cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise asigură, la cererea candidaţilor, şi traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.

(5)Pentru proba scrisă se stabilesc, de către comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte şi baremele de evaluare aferente, din care comisia de organizare şi desfăşurare a concursului alege, prin tragere la sorţi, numărul variantei pentru proba scrisă şi al variantei de rezervă.

(6)Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)*3 + (nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.

(7)Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)*3 + (nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.

(8)Cadrul didactic titular care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui alt post didactic/unei alte catedre vacant(e)/rezervat(e) în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, care nu ocupă post/catedră sau obţine o medie de repartizare mai mică de 5 (cinci), îşi păstrează calitatea de titular în unitatea/unităţile de învăţământ din care provine.

(9)În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, departajarea candidaţilor se face în următoarea ordine, după:

a)domiciliul în localitatea în care se află postul didactic solicitat;

b)gradul didactic;

c)media obţinută la examenul de licenţă/absolvire/ diplomă/bacalaureat;

d)soţ/soţie în învăţământ;

e)fiu/fiică în învăţământ.

Articolul 2

(1)Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ hotărăşte, la propunerea directorului, dacă organizează concursul independent, în consorţiu şcolar sau în asociere temporară cu alte unităţi de învăţământ şi transmite hotărârea inspectoratului şcolar.

(2)La unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ, grupuri şcolare, unităţi de învăţământ având clasele I-IV posturile/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic, în concordanţă cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, denumit în continuare Centralizator.

(3)Posturile didactice/Catedrele vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată propuse pentru ocuparea prin concurs trebuie aibă o viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani. În situaţia în care unităţile de învăţământ se grupează în asocieri temporare, catedrele vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, prin concurs, se pot constitui din ore existente în 1-2 unităţi de învăţământ de pe raza aceleiaşi localităţi ori din localităţi apropiate.

(4)În structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale cuprinse în schema orară pe parcursul întregii zile. Unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar autorizate pot propune pentru concurs şi catedre vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată incomplete până la cel puţin o jumătate de normă.

(5)Lista cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate conţine informaţiile specificate în anexa nr. 1. Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică în concordanţă cu Centralizatorul.

Capitolul II

Înscrierea candidaţilor şi disciplinele de concurs

Articolul 3

(1)Cererile de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, potrivit anexei nr. 2, însoţite de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ sau la centrul care organizează concursul. Actele de studii se depun în copie legalizată sau conform cu originalul. Candidaţii au obligaţia de a respecta cu stricteţe graficul afişat de fiecare unitate de învăţământ/centru care organizează concurs.

(2)La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de prezenta metodologie, în concordanţă cu Centralizatorul.

(3)Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, precum şi persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică.

Articolul 4

(1)Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului. Pentru ocuparea acestor posturi didactice/ catedre, proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

(2)Absolvenţii învăţământului superior care se înscriu la concurs şi care nu au dobândit definitivarea în învăţământ trebuie să facă dovada pregătirii psihopedagogice după cum urmează:

a)absolvenţii cu diplomă ai studiilor de lungă/scurtă durată şi ai studiilor medii/postliceale au obligaţia de a finaliza pregătirea psihopedagogică în termen de cel mult 3 ani de la angajarea în învăţământ;

b)absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă şi ai ciclului II de studii universitare de masterat pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul preşcolar, preuniversitar obligatoriu, profesional şi la anul de completare, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic;

c)absolvenţii cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul liceal sau postliceal, cu condiţia deţinerii unei pregătiri psihopedagogice care să corespundă unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile, prin programe de pregătire oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic.

Pentru absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar pedagogic sau ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” se consideră îndeplinită condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic.

Articolul 5

(1)Candidaţii care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în altă limbă decât cea în care şi-au făcut studiile susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea. Fac excepţie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, iar candidaţii care susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post de educatoare/învăţător/ profesor pentru învăţământ preşcolar/profesor pentru învăţământ primar sunt exceptaţi de la susţinerea probei eliminatorii orale la limba în care urmează să se realizeze predarea. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea se consemnează prin „admis” sau „respins”. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de concurs rămânând definitivă.

Capitolul III

Comisiile de concurs

Articolul 6

(1)Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului la nivelul unei unităţi de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte comisia de concurs, conform art. 254 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, numită prin decizia directorului unităţii de învăţământ particular/ reprezentantului fundaţiei sau asociaţiei, are următoarea componenţă:

a)preşedinte – directorul adjunct sau un cadru didactic, membru al consiliului de administraţie;

b)membri – profesori, de regulă titulari, care au dobândit definitivarea în învăţământ;

c)un reprezentant al inspectoratului şcolar;

d)informatician/ajutor analist programator/personal al unităţii de învăţământ cu competenţe în utilizarea calculatorului;

e)secretar – un cadru didactic.

(2)În cazul în care în unităţile de învăţământ particular care organizează concurs nu există suficienţi membri, conducerea unităţii de învăţământ particular apelează la metodiştii de specialitate ai inspectoratului şcolar, informaticieni/analişti programatori/ajutori analişti programatori sau directori din alte unităţi de învăţământ. Aceste situaţii sunt soluţionate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ particular cu sprijinul inspectoratului şcolar.

(3)În situaţia în care concursul se desfăşoară la nivelul unei unităţi de învăţământ particular, proba practică/orală în profilul postului sau inspecţia specială la clasă se susţine în faţa unei comisii, aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ particular, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, alcătuită din:

a)preşedinte – directorul unităţii de învăţământ sau un cadru didactic, membru al consiliului de administraţie;

b)membri – câte 2 profesori care au dobândit definitivarea în învăţământ, cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/inspectori şcolari de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar, pentru 25 de candidaţi;

c)secretar – un cadru didactic.

Articolul 7

Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului au următoarele atribuţii:

a)preşedintele:

 1. asigură corectitudinea înscrierii candidaţilor la concurs şi ia deciziile corespunzătoare în această direcţie, în raport cu precizările şi ordinele Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
 2. ia măsurile necesare pentru asigurarea cu material logistic a centrului de concurs;
 3. se adresează, în scris, direcţiei judeţene de sănătate publică pentru a asigura prezenţa personalului medical în unităţile şi centrele de concurs, precum şi consiliilor locale, operatorilor de energie electrică, de cablu, de telefonie etc. pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării examenului;
 4. se adresează, în scris, organelor locale şi judeţene de poliţie şi jandarmerie şi, după caz, Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru a asigura păstrarea ordinii publice la unităţile şi centrele de concurs;
 5. ţine permanent legătura cu preşedintele comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului şi raportează datele solicitate sau orice alt eveniment important;
 6. întocmeşte şi afişează graficul desfăşurării probelor practice/orale în profilul postului sau a inspecţiilor speciale la clasă;
 7. verifică sălile de examen, încăperea în care se face multiplicarea subiectelor şi echipamentele necesare pentru desfăşurarea optimă a concursului;
 8. afişează pe uşile sălilor de examen şi la avizierul unităţii şi centrului, împreună cu secretarul şi ceilalţi membri ai comisiei, listele cu candidaţii repartizaţi pe săli şi disciplinele la care susţin concursul;
 9. ia toate măsurile necesare pentru începerea concursului la ora fixată. Identifică eventualii candidaţi care nu s-au regăsit pe liste şi îi repartizează în săli;
 10. întocmeşte listele cu personalul didactic care va asigura supravegherea candidaţilor, verificarea identităţii candidaţilor şi sigilarea lucrărilor scrise. Numeşte, prin tragere la sorţi, pentru fiecare sală, 2-3 supraveghetori, din care unul este numit responsabil de sală, care au altă specialitate decât candidaţii din sala de concurs şi care nu au printre candidaţi rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv. În acest sens, supraveghetorii depun o declaraţie scrisă. Unul dintre ei este numit responsabil de sală. Supraveghetorii sunt selectaţi din rândul personalului didactic, în următoarea ordine: profesori, institutori, învăţători, educatoare, maiştri instructori;
 11. instruieşte, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei, supraveghetorii şi stabileşte atribuţiile acestora în concordanţă cu prevederile prezentei metodologii.
 12. asigură, împreună cu secretarul şi ceilalţi membri ai comisiei, multiplicarea subiectelor şi le distribuie, în deplină siguranţă, în săli;
 13. semnează lucrările candidaţilor din centrul de concurs;
 14. preia lucrările pe bază de proces-verbal tip de la responsabilii de sală. Verifică dacă numărul lucrărilor şi numărul paginilor acestora, predate de candidaţi supraveghetorilor de sală, corespund înscrisurilor din borderoul de predare a lucrărilor;
 15. predă, pe bază de proces-verbal, preşedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise lucrările scrise ale candidaţilor, însoţite de un borderou pe discipline de concurs, menţionând numărul acestora şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare scrisă;
 16. asigură afişarea baremelor la centrul de concurs;
 17. întocmeşte şi afişează tabelul nominal cu rezultatele concursului, în ordinea descrescătoare a notelor, pe discipline de concurs;
 18. primeşte contestaţiile şi le transmite, sub semnătură, comisiei de rezolvare a contestaţiilor;
 19. după primirea rezultatelor la contestaţii, pe baza rezultatelor concursului, întocmeşte clasificarea finală a candidaţilor, pe discipline de concurs, şi propune inspectoratului şcolar lista pentru validarea rezultatelor;
 20. întocmeşte şi afişează graficul şedinţelor publice de repartizare a candidaţilor pe discipline de concurs;
 21. raportează operativ toate datele care i se solicită, precum şi orice eveniment deosebit;
 22. semnează adresele pentru plata persoanelor implicate în concurs şi predă copiile acestor documente serviciului financiar-contabil din unitate;
 23. răspunde din punct de vedere material şi financiar de organizarea şi desfăşurarea concursului.

b)secretarul:

 1. afişează la centrul de concurs lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate stabilită şi aprobată în consiliul/consiliile de administraţie al(e) unităţii/unităţilor de învăţământ particular care organizează concurs, cu cel puţin 30 de zile înaintea concursului, conform art. 254 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Deoarece este interzisă modificarea ulterioară a listei, informează preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului asupra oricărei tentative de schimbare a acesteia;
 2. verifică cererile candidaţilor înscrişi la concurs, documentele anexate necesare înscrierii şi alcătuieşte lista acestora pe discipline de concurs;
 3. afişează pe uşile sălilor de concurs şi la avizierul centrului, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei, listele cu candidaţii admişi la concurs;
 4. alcătuieşte lista disciplinelor pentru care sunt necesare subiecte de concurs;
 5. împreună cu preşedintele centrului de concurs, verifică sălile de concurs şi sala de multiplicare a subiectelor şi ia măsurile necesare pentru amenajarea corespunzătoare a acestora;
 6. repartizează, nominal, candidaţii în sălile de concurs, pe discipline;
 7. instruieşte, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei, supraveghetorii şi stabileşte atribuţiile acestora în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
 8. împreună cu preşedintele centrului şi ceilalţi membri ai comisiei asigură multiplicarea subiectelor;
 9. participă la distribuirea subiectelor pe săli şi, prin intermediul supraveghetorilor de pe culoare, realizează, numeric, pe discipline, până la ora 10,15, situaţia prezenţei la concurs (absenţi/prezenţi), pe care o transmite, până la ora 10,30, secretarului comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar;
 10. aplică ştampila centrului de concurs pe lucrările candidaţilor. Pentru ştampilă se utilizează tuşul albastru;
 11. asigură afişarea, la loc vizibil, a baremului de corectare pentru toate disciplinele la care s-a susţinut concurs;
 12. asigură afişarea listei, în timp util, cu rezultatele obţinute de candidaţi;
 13. primeşte contestaţiile şi transmite tabelul nominal comisiei de rezolvare a contestaţiilor;
 14. alcătuieşte şi afişează lista cu rezultatele definitive;
 15. răspunde, împreună cu preşedintele centrului, de materialele de concurs primite;
 16. informează în permanenţă preşedintele comisiei de concurs despre evenimentele importante sau neprevăzute care se petrec pe perioada desfăşurării probelor de concurs;
 17. completează şi, împreună cu preşedintele comisiei unităţii/centrului, înmânează supraveghetorilor adeverinţele de normare a activităţii depuse;
 18. întocmeşte procesele-verbale la şedinţele publice de repartizare pe posturi a candidaţilor admişi la concurs;

c)membrii:

 1. verifică, împreună cu secretarul comisiei, corectitudinea înscrierii candidaţilor la concurs şi propun preşedintelui comisiei deciziile corespunzătoare în această direcţie, în raport cu precizările şi ordinele ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
 2. verifică modul în care centrul de concurs este organizat pentru desfăşurarea concursului: ambientul din sălile de concurs, funcţionarea aparatelor de multiplicat, telefonului, faxului, conexiunii la internet, funcţionarea camerelor video de supraveghere, asigurarea asistenţei medicale de specialitate, asigurarea cu materiale de concurs şi consumabile, foi tipizate, toner, hârtie, pixuri, capse, capsatoare etc.;
 3. asigură dirijarea candidaţilor către sălile de concurs;
 4. asigură multiplicarea subiectelor, verifică concordanţa dintre subiecte şi specializarea candidaţilor, introduc subiectele în plicuri şi le predau secretarului comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului;
 5. participă la distribuirea subiectelor în săli;
 6. participă, alături de preşedintele şi secretarul comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, la preluarea lucrărilor, a proceselor-verbale, a copiilor adeverinţelor de salarizare a personalului didactic angrenat în concurs, precum şi a materialelor nefolosite;
 7. participă la alcătuirea tabelelor cu rezultatele obţinute de candidaţi la concurs;
 8. participă la primirea şi înregistrarea contestaţiilor;
 9. informează în permanenţă preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului despre evenimentele importante sau neprevăzute care se petrec pe perioada desfăşurării probelor de concurs;
 10. participă la şedinţele publice de repartizare pe posturi a candidaţilor admişi la concurs;

d)informaticianul/analistul programator/ajutor analist programator:

 1. realizează toate lucrările necesare organizării şi desfăşurării concursului la termen: liste cu posturi, lista candidaţilor înscrişi, lista candidaţilor admişi, tabelele cu rezultatele concursului, lista cu repartizarea candidaţilor, deciziile/adresele de repartizare, situaţiile statistice;
 2. informează în permanenţă preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului despre evenimentele importante sau neprevăzute care se petrec pe perioada desfăşurării concursului.

Articolul 8

Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, care au asigurat multiplicarea subiectelor, pot părăsi încăperea unde a fost asigurată multiplicarea, după cel puţin o oră de la începerea efectivă a probei scrise. Toţi membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, înainte de începerea concursului, depun o declaraţie prin care se angajează să păstreze secretul subiectelor de concurs, până la afişarea baremului de evaluare. Nerespectarea confidenţialităţii atrage după sine sancţiuni administrativ-disciplinare, civile sau penale, după caz.

Articolul 9

(1)În situaţia în care concursul se organizează de către o unitate de învăţământ, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise se aprobă de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, la propunerea directorului, prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, şi are următoarea componenţă:

a)preşedinte – directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de administraţie;

b)membri – pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II/metodişti/inspectori şcolari/80 de candidaţi;

c)informatician/ajutor analist programator;

d)secretar – un cadru didactic.

(2)În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori evaluatori din învăţământul preuniversitar, cadre didactice titulare având gradul didactic I sau II, preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului solicită sprijinul comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar.

Articolul 10

(1)Decizia de numire a comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise se emite cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei scrise.

(2)Membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise declară în scris că păstrează secretul asupra subiectelor. În cazul divulgării subiectelor, aceştia suportă consecinţele legii.

(3)Subiectele şi baremele de evaluare pentru proba scrisă sunt alcătuite de membrii comisiei în incinta unităţii la care se desfăşoară concursul, într-un spaţiu separat de zona de redactare a lucrărilor scrise, într-un interval orar adecvat.

(4)Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise predă plicurile sigilate cu variantele elaborate preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului până la ora 9,00 din ziua de desfăşurare a probei scrise. La predarea/primirea plicurilor sigilate cu subiecte şi bareme de evaluare, secretarii celor două comisii întocmesc un proces-verbal.

(5)Subiectele şi baremele de evaluare sunt elaborate şi traduse în limbile minorităţilor, dacă este cazul, de către membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, în dimineaţa concursului.

(6)În cazul în care la proba scrisă se constată în maximum 30 de minute de la începerea probei scrise faptul că subiectul/subiectele a/au fost formulat/e greşit sau în afara programei de concurs, se va utiliza varianta de rezervă, la decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, după consultarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise. În situaţia în care, după 30 de minute de la începerea probei scrise, se constată că subiectul/subiectele a/au fost formulat/e greşit sau în afara programei de concurs, candidaţii primesc punctajul integral aferent subiectului formulat greşit.

Articolul 11

(1)Evaluarea şi notarea lucrărilor scrise se desfăşoară în săli prestabilite, în care nu este permis accesul altor persoane, în afara membrilor comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise. Fiecare lucrare scrisă este verificată independent, în săli separate, de cei 2 membri ai comisiei şi apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând şi punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum şi nota finală, în borderoul de notare, după terminarea evaluării. La evaluare nu se fac însemnări pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.

(2)Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise verifică borderourile şi semnalează diferenţele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori. În această situaţie, cei 2 profesori evaluatori reverifică împreună lucrarea şi acordă o nouă notă care se înregistrează într-un alt borderou. Această notă trebuie să fie cuprinsă între notele iniţiale. În caz de divergenţe între cei 2 profesori evaluatori, lucrarea este recorectată de un al treilea profesor evaluator, numit prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, la propunerea preşedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise. Nota acestuia este definitivă şi va fi semnată de cei 3 profesori evaluatori.

(3)Când nu s-au semnalat diferenţe mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator îşi înscrie propria notă pe lucrare, semnează în dreptul notei, iar preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise calculează nota finală ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, o trece pe lucrare şi semnează.

(4)După stabilirea mediei, preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise deschide lucrările scrise, în prezenţa profesorilor evaluatori, şi consemnează notele finale într-un proces-verbal-tip, ce cuprinde numele candidaţilor, numărul lucrării şi nota finală obţinută.

(5)Lucrările candidaţilor, împreună cu borderourile de corectare şi procesele-verbale cu notele finale obţinute, sunt predate preşedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise.

(6)Evaluarea lucrărilor de concurs şi afişarea rezultatelor se realizează în termen de maximum 48 de ore de la finalizarea probei scrise.

Articolul 12

Lucrările scrise, pentru care se depun contestaţii, în termen de maximum 48 de ore de la afişarea rezultatelor, se resigilează, în vederea reevaluării, secretizându-se şi nota/notele acordată/acordate la prima evaluare.

Articolul 13

(1)Comisia de rezolvare a contestaţiilor este formată, în întregime, din alte persoane decât cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise.

(2)În unităţile de învăţământ care organizează individual concursul, comisia de rezolvare a contestaţiilor este stabilită de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, şi are următoarea componenţă:

a)preşedinte – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ ori un cadru didactic, membru al consiliului de administraţie;

b)membri – pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II/80 de candidaţi;

c)informatician/ajutor analist programator/personal din cadrul unităţii de învăţământ având competenţe în utilizarea calculatorului;

d)secretar – un cadru didactic.

Articolul 14

(1)Recorectarea lucrărilor se face conform procedurii prevăzute la art. 12 din prezenta metodologie, în termen de cel mult 48 de ore de la finalizarea etapei de înregistrare a contestaţiilor.

(2)În cazul în care diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală acordată de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferenţă care poate fi în plus sau în minus, rămâne definitivă nota finală acordată de comisia de evaluare.

(3)Dacă diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor este definitivă.

(4)În situaţia lucrărilor cu nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale între 4,50-4,99, respectiv 6,50-6,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, respectiv cele de 6,50 şi 6,99 sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota finală atribuită la recorectare.

(5)Hotărârile comisiei de rezolvare a contestaţiilor sunt definitive şi se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(6)Dacă diferenţa între nota finală stabilită de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise şi nota finală stabilită de comisia de rezolvare a contestaţiilor este mai mare de 1 punct, se constituie o nouă comisie de recorectare, prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, formată din alţi membri decât cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectări este definitiv. Inspectorul şcolar general dispune aplicarea măsurilor legale asupra celor care nu şi-au îndeplinit atribuţiile în cadrul concursului.

(7)Ulterior evaluării lucrărilor scrise, conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate desemna, după caz, comisii de reevaluare prin sondaj a unui număr de lucrări, urmărindu-se corectitudinea respectării baremelor. În cazul constatării unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului propune conducerii inspectoratelor şcolare să ia măsuri de sancţionare a persoanelor care nu şi-au îndeplinit atribuţiile în cadrul concursului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidaţilor.

Articolul 15

(1)Inspectoratul şcolar monitorizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar. Inspectoratul şcolar, prin inspectorul general, şi conducerile unităţilor de învăţământ răspund integral de buna desfăşurare a concursului, potrivit prezentei metodologii.

Capitolul IV

Desfăşurarea concursului

Articolul 16

(1)După validarea dosarelor de concurs şi afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor de concurs, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului afişează graficul de desfăşurare a inspecţiilor speciale la clasă.

(2)Candidaților care au promovat Concursul național unic de titularizare, cu minim nota 7, în ultimii șase ani, li se recunoște nota pentru proba scrisă.

(3)Inspecţiile speciale la clasă în profilul postului se desfăşoară în perioada stabilită de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, conform prezentei metodologii.

(4)După desfăşurarea şi evaluarea probelor practice/orale şi a inspecţiei speciale la clasă se alcătuieşte lista candidaţilor admişi pentru susţinerea lucrării scrise. Această listă va fi afişată la avizierul unităţii/centrului de concurs cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfăşurarea probei scrise.

Articolul 17

(1)După primirea variantelor de subiecte, preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, la ora 9,00, trage la sorţi, în prezenţa întregii comisii, varianta de subiect pentru redactarea lucrării scrise şi se încheie un proces-verbal.

(2)Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului realizează multiplicarea subiectelor şi le introduc în plicuri până la ora 9,45. Pe plicurile sigilate se aplică ştampila centrului de concurs.

(3)Transmiterea subiectelor în sălile de concurs se face de către preşedinte şi secretarul comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului.

(4)Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului care au multiplicat subiectele, precum şi membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise nu părăsesc încăperile în care s-au efectuat aceste operaţiuni decât după o oră de la începerea probei scrise.

Articolul 18

(1)Lucrarea scrisă se desfăşoară la data prevăzută de grafic, începând cu orele 10,00. Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs cel mai devreme la orele 8,00 şi cel mai târziu la orele 9,00, înainte de a fi deschis plicul cu subiecte. După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor scrise este de 4 (patru) ore, timp ce nu poate fi depăşit.

(2)Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.

(3)Candidaţii şi supraveghetorii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanţă.

(4)În vederea desfăşurării probelor scrise se asigură supravegherea fiecărei săli de către 2-3 supraveghetori cu specializări diferite de cele ale candidaţilor, care verifică identitatea candidaţilor, prin buletin/carte/adeverinţă de identitate sau paşaport.

(5)La avizierul centrului de concurs se afişează repartizarea pe săli a candidaţilor, cu 24 de ore înainte de desfăşurarea probei scrise, iar pe uşa fiecărei săli se afişează tabele nominale cu candidaţii repartizaţi în săli şi disciplina la care susţin concurs. În fiecare sală de concurs se recomandă să fie repartizaţi candidaţi care susţin concursul la cel puţin două discipline diferite.

(6)Responsabilii de săli primesc, sub semnătură, de la secretariatul comisiei, tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă, precum şi foile tipizate de examen şi ciornele necesare, în funcţie de numărul concurenţilor.

(7)Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, desemnaţi pentru multiplicare, asigură numărul necesar de exemplare care se introduc în plicuri şi se secretizează.

(8)Preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, împreună cu secretarul comisiei, distribuie la sălile de concurs plicurile secretizate cu subiecte, astfel încât la ora 10,00 să se poată desface în prezenţa candidaţilor.

(9)Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea şi semnează de predare.

(10)Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.

(11)După înmânarea subiectelor candidaţilor, un membru al comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, însoţit de preşedintele sau secretarul acestei comisii, verifică dacă toţi candidaţii au primit subiectul corespunzător specializării/ disciplinei de concurs, verifică prezenţa candidaţilor şi o transmite comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar până la ora 11,30.

(12)În timpul desfăşurării probei, responsabilul de sală şi ceilalţi supraveghetori nu discută între ei şi nu rezolvă subiectele. Unul dintre supraveghetori se aşază în faţa clasei şi altul în spatele clasei şi nu au alte preocupări decât supravegherea.

(13)Înscrierea numelui candidaţilor în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe foile de concurs, destinate lucrărilor scrise sau pe ciorne, determină anularea lucrărilor scrise. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele cu o linie oblică.

(14)Candidaţii care în timpul desfăşurării probelor de concurs sunt surprinşi copiind sau transmiţând soluţii cu privire la subiecte sunt eliminaţi din concurs, încheindu-se un proces verbal în acest sens de către supraveghetori sau membri ai comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice tentativă de fraudă. Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizaţi pe posturi didactice/catedre.

(15)Candidaţii care din motive de sănătate sunt obligaţi să părăsească sala de concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii.

(16)Candidaţii care renunţă din proprie iniţiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii şi părăsesc sala după cel puţin o oră de la deschiderea plicului cu subiecte.

(17)În situaţiile de la alin. (15) şi (16) lucrările scrise nu sunt evaluate, iar în statistici candidaţii respectivi se consideră retraşi.

(18)În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre supraveghetori până la înapoierea în sala de examen. În această situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu se prelungeşte.

(19)Cadrele didactice supraveghetoare care furnizează soluţii ale subiectelor de concurs, falsifică lucrări sau au manifestări de neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor de supraveghetor, cum ar fi tolerarea unor acţiuni ori intenţii de fraudă ale candidaţilor, părăsirea nejustificată a sălii de concurs de către aceştia etc., răspund disciplinar, conform legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit dispoziţiilor Codului civil sau conform dispoziţiilor Codului penal, în funcţie de gravitatea faptei.

(20)Candidaţii sigilează lucrările scrise, în prezenţa responsabilului de sală, după care se aplică ştampila centrului de concurs şi semnătura preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului. Pentru ştampilă se utilizează tuşul albastru.

(21)După ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile de concurs, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini scrise, de exemplu, sub forma 3/5, pentru pagina a treia, în situaţia în care candidatul a scris în total 5 pagini. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către supraveghetori.

(22)După ce termină redactarea lucrărilor, candidaţii le predau responsabilului de sală, semnează în borderoul de predare a lucrărilor, menţionând numărul de pagini scrise. Spaţiile libere ale întregii lucrări se anulează cu linie frântă în forma literei „Z”, de către un supraveghetor, în faţa candidatului. În sală rămân cel puţin 3 (trei) candidaţi până la predarea ultimei lucrări.

(23)Ciornele se predau separat, odată cu lucrarea, responsabilului de sală, fără să aibă valabilitate în evaluarea lucrării şi la eventualele contestaţii. Ciornele se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ care organizează concursul timp de un an.

(24)Baremele de corectare vor putea fi consultate, după finalizarea probei scrise, afişate la loc vizibil.

(25)După ieşirea candidaţilor din sala în care s-a desfăşurat proba, supraveghetorii de sală vor preda comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului lucrările candidaţilor, borderourile de predare a lucrărilor, tipizatele anulate şi cele nefolosite.

(26)Lucrările scrise, pe discipline de învăţământ, sunt amestecate de către preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului şi apoi sunt depozitate, dacă este cazul, în condiţii de securitate maximă, astfel încât o singură persoană, acţionând independent, să nu poată avea acces la lucrările scrise, până la predarea acestora cu proces-verbal preşedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul unităţii/centrului de concurs în aceeaşi zi. Rezultatele concursului se afişează la sediul unităţii de învăţământ unde s-a desfăşurat proba scrisă, în termen de maximum 48 de ore de la finalizarea probei scrise.

(27)Contestaţiile se depun la unitatea de învăţământ particular/centrul de concurs fiind înregistrate de secretarul comisiei de rezolvare a contestaţiilor, în termen de maximum 48 de ore de la afişarea rezultatelor.

(28)Comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului asigură condiţii de egalizare a şanselor pentru candidaţii cu deficienţe, prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs unice, în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective, cum ar fi:

a)asigurarea posibilităţii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille în cazul candidaţilor nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual în cazul candidaţilor cu deficienţe de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);

b)mărirea cu 1-2 ore a timpului destinat efectuării lucrării scrise de către candidaţii cu deficienţe vizuale grave;

c)asigurarea scrisului cu caractere mărite pentru candidaţii ambliopi;

d)transmiterea prin dictare candidaţilor cu anumite deficienţe a informaţiilor corespunzătoare subiectelor de examen afişate/prezentate vizual;

e)realizarea probei scrise prin dictarea conţinutului acesteia, de către candidatul cu deficienţe, către un supraveghetor, de altă specialitate decât cea la care se desfăşoară proba respectivă.

Capitolul V

Validarea concursului şi repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre în unităţi de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar

Articolul 19

(1)În învăţământul particular, validarea concursurilor şi angajarea pe post se fac de către conducerea unităţii de învăţământ particular şi se comunică, în scris, inspectoratului şcolar.

(2)După soluţionarea tuturor contestaţiilor comisia de organizare şi desfăşurare a concursului alcătuieşte un raport sintetic şi listele finale, în ordinea descrescătoare a notelor, pentru fiecare disciplină de concurs. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs, avizul cultului se va obține după promovarea examenului.

(3)Raportul sintetic şi listele finale sunt prezentate conducerii unităţii de învăţământ particular în vederea validării, conform art. 254 alin. (12) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul unităţilor organizate în consorţii şcolare/asocieri temporare, fiecare conducere a unităţilor de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare validează raportul şi listele finale.

(4)Conducerea unităţii de învăţământ particular emite deciziile de repartizare pe posturi didactice/catedre şi le transmite spre avizare inspectoratului şcolar.

Articolul 20

(1)În baza deciziei de repartizare semnate de conducerea unităţii de învăţământ particular şi avizate de inspectorul şcolar general, directorul unităţii de învăţământ particular încheie cu candidaţii repartizaţi contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, după caz, după cum urmează:

a)contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată şi care au dobândit definitivarea în învăţământ;

b)contract individual de muncă pe perioadă determinată, pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate şi care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, indiferent de statutul postului pe care au fost repartizaţi;

c)contract individual de muncă pe perioadă determinată pentru candidaţii repartizaţi pe posturi vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată.

(2)Pentru candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ particular la care au fost repartizaţi poate hotărî ulterior modificarea duratei contractului individual de muncă, din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, după ce aceşti candidaţi promovează examenul pentru definitivare în învăţământ.

Capitolul VI

Dispoziţii finale

Articolul 21

(1)Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, precum şi plata cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar se fac de către unitatea/unităţile de învăţământ particular care a/au organizat concursul.

(2)Normarea activităţii şi salarizarea membrilor comisiilor de concurs se fac în conformitate cu precizările prevăzute în anexa nr. 13.

Articolul 22

Din toate comisiile implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului nu pot face parte persoanele care concurează sau care au în rândul candidaţilor rude ori afini până la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii tuturor comisiilor implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului semnează, în acest sens, o declaraţie pe propria răspundere, care se predă preşedintelui comisiei de monitorizare a concursului şi se păstrează la inspectoratul şcolar.

Articolul 23

Lucrările de concurs şi borderourile de corectare se păstrează în arhiva unităţilor organizatoare, timp de un an, iar celelalte documente, conform normativelor în vigoare.

Articolul 24

Unităţile de învăţământ particular care organizează concursul vor înainta inspectoratelor şcolare tabele nominale cuprinzând candidaţii repartizaţi conform anexei nr. 11, precum şi dosarele acestora, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea acestuia. Pentru fiecare candidat care în urma concursului ocupă un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă), conducerea unităţii de învăţământ particular menţionează, în tabelul care se înaintează la inspectoratul şcolar, situaţia angajării candidatului.

Articolul 25

Nerespectarea prevederilor legale de către persoanele implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar atrage răspunderea administrativ-disciplinară, civilă sau penală, după caz.

Articolul 26

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

Anexa 1

la metodologie

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

Lista care se afişează va conţine următoarele informaţii:

Specialitatea …………. (Nr. de posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru ocupare prin concurs)

*Font 7*

┌────┬───────┬─────────────┬───────┬──────┬───────┬─────┬─────┬──────┬───────────┬─────────┬─────┬───────┬───────────┐

│Nr. │       │ Unitatea de │       │      │       │     │     │      │Modalitatea│         │     │       │Avizele şi │

│crt.│Locali-│ învăţământ  │       │      │       │     │     │      │de ocupare │ Post:   │     │Probele│atestatele:│

│    │ tatea │(Unitatea de │Nivelul│      │Numărul│     │     │      │1. pentru  │1.complet│Proba│ orale │1.de culte │

│    │(Mediu)│  învăţământ │  de   │Disci-│de ore │Deta-│Sta- │Viabi-│angajare pe│2.incom- │prac-│  la   │2.de alter-│

│    │       │  cu statut  │învăţă-│plina │trunchi│ lii │tutul│lita- │ perioadă  │  plet   │tică │ limba │  nativă   │

│    │       │   juridic)  │ mânt  │      │comun/ │     │     │ tea  │determinată│3.pentru │     │  de   │3.Inspecto-│

│    │       │(Alte unităţi│       │      │opţio- │     │     │      │2. pentru  │ nevăză- │     │predare│ratul Gene-│

│    │       │de învăţământ│       │      │ nale  │     │     │      │angajare pe│  tori   │     │       │  ral al   │

│    │       │  cu statut  │       │      │       │     │     │      │ perioadă  │         │     │       │ Poliţiei  │

│    │       │   juridic)  │       │      │       │     │     │      │ nedeter-  │         │     │       │   (IGP)/  │

│    │       │             │       │      │       │     │     │      │  minată   │         │     │       │Autorităţii│

│    │       │             │       │      │       │     │     │      │           │         │     │       │  Rutiere  │

│    │       │             │       │      │       │     │     │      │           │         │     │       │Române(ARR)│

│    │       │             │       │      │       │     │     │      │           │         │     │       │4. educaţie│

│    │       │             │       │      │       │     │     │      │           │         │     │       │  specială │

│    │       │             │       │      │       │     │     │      │           │         │     │       │  5. HIV   │

└────┴───────┴─────────────┴───────┴──────┴───────┴─────┴─────┴──────┴───────────┴─────────┴─────┴───────┴───────────┘

– Denumirea localităţii

– Codul Siruta al localităţii

– Regimul de mediu al localităţii

– Denumirea unităţii/unităţilor de învăţământ

– Nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ

– Denumirea disciplinei/disciplinelor care constituie postul/catedra

– Detalii suplimentare privind structura postului/catedrei

– Viabilitatea postului

– Limba de predare

– Statutul postului (vacant/rezervat, cu contract pe perioadă determinată/nedeterminată)

– Condiţiile specifice pentru ocuparea postului/catedrei:

– proba practică;

– proba la limba de predare;

– avizul de culte;

– avizul de alternativă;

– avizul liceului pedagogic;

– avizul I.G.P./A.R.R;

– atestat de educaţie specială;

– post pentru profesor preparator (nevăzător).

Anexa 2 la metodologie

Nr. ……./…………

Cerere de înscriere la concursul de ocupare a

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

Se certifică exactitatea datelor. Luat în evidenţa I.S.J./I.S.M.B

Preşedintele comisiei de organizare …………………………..

şi desfăşurarea concursului …………………………..

…………………………….. (pentru cadrele didactice titulare

(numele şi prenumele) participante la concurs provenite

din alte judeţe)

Viza consilierului juridic

……………………………..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui), …………………….., născut(ă) la data de (ziua, luna, anul) …../…../……. .

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Cod numeric personal: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 1. Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:

a)Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic de 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc.

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Facultatea ………, nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată) ……………………………., cu durata studiilor de ……… ani (zi, seral, F.F., F.R., I.D.), promoţia …………, cu specializarea principală …………………………., secundară ………………………., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ……………….;

b)Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic de 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ……………..,

Facultatea ………, nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată) ……………………………….., cu durata studiilor de …………. ani (zi, seral, F.F., F.R., I.D.), promoţia ……………….., cu specializarea principală ……………………….., secundară ……………………………………, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire …………………;

c)Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic de 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ……………..,

Facultatea ………, nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată) ……………………………., cu durata studiilor de ………… ani (zi, seral, F.F., F.R., I.D.), promoţia …………………, cu specializarea principală ………………………….., secundară …………………………….., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ………………………………… .

 1. După absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare de lungă durată am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), după cum urmează:

a)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia)……………, cu specializarea ………., cu durata studiilor de …… ani, promoţia ……., media de absolvire ……….;

b)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ………….., cu specializarea ………., cu durata studiilor de …… ani, promoţia ……., media de absolvire ……….;

c)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ………….., cu specializarea ………., cu durata studiilor de …… ani, promoţia ……., media de absolvire ……… .

 1. După absolvirea cu diplomă de licenţă a ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii postuniversitare de specializare, după cum urmează:

a)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ………….., cu specializarea ………., cu durata studiilor de …… ani, promoţia ……., media de absolvire ……….;

b)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ………….., cu specializarea ………., cu durata studiilor de …… ani, promoţia ……., media de absolvire ……….;

c)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ………….., cu specializarea ………., cu durata studiilor de …… ani, promoţia ……., media de absolvire ……….;

 1. La data depunerii dosarului am o vechime efectivă în învăţământ de ……… ani, luni ………….. .
 2. La data depunerii dosarului am definitivatul în învăţământ cu media ……., obţinut în anul ……, gradul didactic II cu media ……, obţinut în anul ….., gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media ….., obţinut în anul …….. .
 3. Legitimat(ă) cu buletin/carte de identitate seria …… nr. ……, eliberat(ă) la data de …… de Poliţia ……, cu domiciliul în localitatea ……., strada …….., nr. …., bl. …., ap. …., judeţul (sectorul) …….., telefon …………. .
 4. În anul şcolar precedent am avut următorul statut în învăţământ:

a)titular(ă) pe/la postul/catedra ……………, de la unitatea/unităţile de învăţământ …….., localitatea …….. judeţul (sectorul) ……..;

b)suplinitor(oare) pe/la postul/catedra de ……. de la unitatea/unităţile de învăţământ …….., localitatea …….. judeţul (sectorul) ……..;

c)salariat(ă) la unitatea ……., localitatea ……, judeţul (sectorul) ……, cu care am contract de muncă pe durată nedeterminată/determinată ……., având funcţia de ……….. .

Vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la concurs în vederea angajării pe un post didactic/o catedră de ………. pe perioadă nedeterminată/determinată publicat/ă vacant/ă/rezervat/ă, în baza rezultatelor obţinute la concurs, urmând a susţine următoarele probe practice/orale:

proba practică ………………………………………….

proba orală la limba de predare 1 …………………………

2 …………………………

3 ………………………..;

inspecţia specială la clasă la disciplina …………………,

lucrarea scrisă la disciplina ………………………….. .

Vă rog să asiguraţi traducerea subiectului pentru proba scrisă în limba …………….

 1. Menţionez că am întrerupt activitatea în învăţământ (sau în alt domeniu de activitate) pentru motivul ……, prin Decizia nr. ….., conform art. …….. din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.9. Prezint Avizul medical nr. …../….. emis de ……… din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ conform art. 234 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi declar, pe propria răspundere, că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate.

Anexez în următoarea ordine următoarele acte doveditoare:

 1. copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic). Absolvenţii promoţiei curente vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;
 2. copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
 3. copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
 4. copie de pe actul de titularizare în învăţământ (dacă este cazul);
 5. copie a deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
 6. copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
 7. adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
 8. copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 9. avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
 10. declaraţie pe propria răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 11. numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu).

NOTĂ:

Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului au obligaţia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de înscriere la concurs. Documentele anexate, în copie, la cererea de înscriere sunt certificate, pentru „conformitate cu originalul” de către un membru al comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului.

SE COMPLETEAZĂ DUPĂ REPARTIZAREA PE POSTURI.

Subsemnatul(a), ……, obţinând media …… la concurs, accept repartizarea începând cu data de ….. pe/la postul/catedra obţinut(ă):

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Unitatea de învăţământ         Localitatea                Post/Catedra

Sectorul                     Nr. ore

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Data ………… Semnătura …………..

Verificat

Preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului,

………………………..

Anexa 3 la metodologie

Numele şi prenumele candidatului …………………………

Data …………………….

Examinator ……………….

FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI

Inspecţia specială la clasă

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│    Analiza     │         Aspectele evaluate: criterii       │   Punctajul   │

│                │                                            ├──────┬────────┤

│                │                                            │Maxim │Realizat│

├────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Lecţie          │Aspecte formale (documente, documentaţie,   │      │        │

│                │materiale didactice disponibile)            │   1  │        │

│                ├────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│                │Proiectare – motivare (relaţionarea intra-  │      │        │

│                │şi interdisciplinară, intra şi cross-       │      │        │

│                │curriculară, perspectiva în raport cu       │      │        │

│                │unitatea de învăţare, relevanţa pentru      │      │        │

│                │viaţă a conţinuturilor)                     │   1  │        │

│                ├────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│                │Conţinut ştiinţifico-aplicativ (obiecti-    │      │        │

│                │vizare, structurare, sistematizare,         │      │        │

│                │coerenţă, consistenţă)                      │   1  │        │

│                ├────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│                │Metode şi mijloace didactice (varietate,    │      │        │

│                │oportunitate, originalitate, eficienţă)     │   1  │        │

│                ├────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│                │Climat psihopedagogic Ambient specific      │      │        │

│                │disciplinei, motivaţie pentru lecţie        │   1  │        │

├────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Elevii –        │Achiziţii cognitive, verbalizate/nonverba-  │      │        │

│dominante       │lizate (calitate, cantitate, relaţionare,   │      │        │

│vizate          │operaţionalizare)                           │   1  │        │

│                ├────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│                │Deprinderi de activitate intelectuală       │      │        │

│                │individuală şi în echipă (operaţii logice,  │      │        │

│                │mecanisme de analiză şi sinteză, tipuri de  │      │        │

│                │inteligenţe, consecvenţă, seriozitate,      │      │        │

│                │ambiţia autodepăşirii, colegialitate,       │      │        │

│                │responsabilitate şi răspundere,             │      │        │

│                │flexibilitate în asumarea rolurilor)        │   1  │        │

│                ├────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│                │Atitudine faţă de şcoală – statutul şi rolul│      │        │

│                │la oră (pozitivă – colaborator, indiferentă │      │        │

│                │- spectator)                                │   1  │        │

├────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Profesorul –    │Competenţe profesionale şi metodice (de     │      │        │

│dominante       │cunoaştere – gradul de stăpânire, organizare│      │        │

│vizate          │şi prelucrare a informaţiei, de execuţie –  │      │        │

│                │rapiditatea, precizia acţiunilor şi distri- │      │        │

│                │butivitatea atenţiei, de comunicare –       │      │        │

│                │fluiditatea, concizia şi acurateţea discur- │      │        │

│                │sului, captarea şi păstrarea interesului    │      │        │

│                │elevilor, abilitatea pentru activitate      │      │        │

│                │diferenţiată)                               │   1  │        │

│                ├────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│                │Competenţe sociale şi de personalitate      │      │        │

│                │(sociabilitate, degajare, comunicativitate, │      │        │

│                │registre diverse de limbaj, echilibru       │      │        │

│                │emoţional, rezistenţă la stres, ingenio-    │      │        │

│                │zitate, flexibilitate, fermitate, toleranţă,│      │        │

│                │rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate│      │        │

│                │pentru autoperfecţionare)                   │   1  │        │

├────────────────┴────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│                              TOTAL:                         │  10  │        │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┘

Semnătura …………….

NOTĂ: Fişa de evaluare a lecţiei este completată de cei 2 profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul inspecţiei la clasă se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.

Anexa 4 la metodologie

Tabel nominal cuprinzând candidaţii repartizaţi

Unitatea de învăţământ/Centrul …………..

*Font 7*

┌────┬────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬───────┬───────┬──────────────┬──────────┐

│Nr. │   Numele   │Rezultatul│Rezultatul│  Nota  │ Media de  │ Unitatea │Locali-│Postul/│  Tipul de    │Observaţii│

│crt.│     şi     │obţinut la│obţinut la│obţinută│repartizare│    de    │ tatea │catedra│repartizare:  │          │

│    │ prenumele  │   proba  │  proba   │la proba│           │învăţământ│       │       │- pentru      │          │

│    │candidatului│ practică/│ orală la │ scrisă │           │          │       │       │angajare pe   │          │

│    │ repartizat │  orală   │ limba de │        │           │          │       │       │  perioadă    │          │

│    │            │    în    │ predare  │        │           │          │       │       │nedeterminată;│          │

│    │            │ profilul │          │        │           │          │       │       │- pentru      │          │

│    │            │ postului │          │        │           │          │       │       │angajare pe   │          │

│    │            │          │          │        │           │          │       │       │perioadă      │          │

│    │            │          │          │        │           │          │       │       │determinată   │          │

├────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤

│    │            │          │          │        │           │          │       │       │              │          │

└────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴───────┴───────┴──────────────┴──────────┘

Preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului,

………………………………………

(numele şi prenumele)

L.S.