Articolul 1

(1) Organizarea și desfășurarea concursului intern de titularizare la Școala Gimnazială „Ep. Dr. Alexandru Rusu”, Baia Mare  se realizează după prezenta procedură.

(2) Concursul constă în interviu, proba practică și proba scrisă.

(3) Dosarele de înscriere se depun până vineri, 14.07.2023, la secretariatul unității, în intervalul orar 900-1200, de luni până vineri.

(4) Interviul are loc luni, 17.07.2023, începând cu ora 1000 în limba română sau engleză.

(5) Proba practică se desfășoară marți, 18.07.2023, începând cu ora 900. Această probă, ca și interviul, este eliminatorie. Nota obţinută la proba practică are o pondere de 25%. Candidaţii care nu obţin la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă. Nota obținută la ultima inspecție / asistență la oră a candidatului este recunoscută ca notă finală la această probă, prin decizia președintelui comisiei de concurs.

(6) Proba scrisă are loc joi, 20 iulie 2023, în intervalul orar 900 – 1300. Această probă se susţine pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise constituită la nivelul unităţii de învăţământ în concordanţă cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, se evaluează prin note de la 10 la 1. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media finală.

(7) Pentru proba scrisă se stabilesc, de către comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, două variante de subiecte şi baremele de evaluare aferente, din care comisia de organizare şi desfăşurare a concursului alege, prin tragere la sorţi, numărul variantei pentru proba scrisă.

(8) Pentru promovarea concursului, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică, iar media finală se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)*3 + (nota obţinută la proba practică)]/4.

Capitolul II

Înscrierea candidaţilor şi disciplinele de concurs

Articolul 2

Cererile de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice – formular tipizat – trebuie  însoţite de copii de pe documentele de studii și de evoluție în cariera didactică și se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ. Candidaţii au obligaţia de a respecta cu stricteţe graficul afişat.

Capitolul III

Comisiile de concurs

Articolul 3

Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte comisia de concurs, conform art. 254 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, numită prin decizia directorului unităţii de învăţământ particular, are următoarea componenţă:

a) preşedinte – directorul sau un cadru didactic, membru al consiliului de administraţie;

b) membri – profesori, de regulă titulari, care au dobândit definitivarea în învăţământ;

c) un reprezentant din partea Fondatorului;

c) un reprezentant al inspectoratului şcolar;

d) secretar.

Articolul 4

Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului au următoarele atribuţii:

a) preşedintele:

1. asigură corectitudinea înscrierii candidaţilor la concurs şi ia deciziile corespunzătoare în această direcţie, în raport cu precizările şi ordinele Ministerului Educaţiei;

2. ia măsurile necesare pentru asigurarea cu material logistic a centrului de concurs;

3. întocmeşte şi afişează graficul desfăşurării probelor practice/orale în profilul postului;

4. verifică sălile de examen, încăperea în care se face multiplicarea subiectelor şi echipamentele necesare pentru desfăşurarea optimă a concursului;

5. afişează pe uşile sălilor de examen şi la avizierul unităţii şi centrului, împreună cu secretarul şi ceilalţi membri ai comisiei, listele cu candidaţii repartizaţi pe săli şi disciplinele la care susţin concursul;

6. ia toate măsurile necesare pentru începerea concursului la ora fixată. Identifică eventualii candidaţi care nu s-au regăsit pe liste şi îi repartizează în săli;

7. întocmeşte listele cu personalul didactic care va asigura supravegherea candidaţilor, verificarea identităţii candidaţilor şi sigilarea lucrărilor scrise. Numeşte, prin tragere la sorţi, pentru fiecare sală, 2 supraveghetori, din care unul este numit responsabil de sală, care au altă specialitate decât candidaţii din sala de concurs şi care nu au printre candidaţi rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv. În acest sens, supraveghetorii depun o declaraţie scrisă. Unul dintre ei este numit responsabil de sală.

8. instruieşte, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei, supraveghetorii şi stabileşte atribuţiile acestora în concordanţă cu prevederile prezentei proceduri.

9. asigură, împreună cu secretarul şi ceilalţi membri ai comisiei, multiplicarea subiectelor şi le distribuie, în deplină siguranţă, în săli;

10. semnează lucrările candidaţilor din centrul de concurs;

11. preia lucrările pe bază de proces-verbal tip de la responsabilii de sală. Verifică dacă numărul lucrărilor şi numărul paginilor acestora, predate de candidaţi supraveghetorilor de sală, corespund înscrisurilor din borderoul de predare a lucrărilor;

12. predă, pe bază de proces-verbal, preşedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, lucrările scrise ale candidaţilor, însoţite de un borderou pe discipline de concurs, menţionând numărul acestora şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare scrisă;

13. asigură afişarea baremelor la centrul de concurs;

14. întocmeşte şi afişează tabelul nominal cu rezultatele concursului, în ordinea descrescătoare a notelor, pe discipline de concurs;

15. primeşte contestaţiile şi le transmite, sub semnătură, comisiei de rezolvare a contestaţiilor;

16. după primirea rezultatelor la contestaţii, pe baza rezultatelor concursului, întocmeşte clasificarea finală a candidaţilor, pe discipline de concurs, şi propune inspectoratului şcolar lista pentru validarea rezultatelor;

17. raportează operativ toate datele care i se solicită, precum şi orice eveniment deosebit;

18. semnează adresele pentru plata persoanelor implicate în concurs şi predă copiile acestor documente serviciului financiar-contabil din unitate;

19. răspunde din punct de vedere material şi financiar de organizarea şi desfăşurarea concursului.

b) secretarul:

    1. afişează la centrul de concurs lista posturilor didactice stabilită şi aprobată în consiliul de administraţie al unităţii, cu cel puţin 30 de zile înaintea concursului, conform art. 254 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Deoarece este interzisă modificarea ulterioară a listei, informează preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului asupra oricărei tentative de schimbare a acesteia;

2. verifică cererile candidaţilor înscrişi la concurs, documentele anexate necesare înscrierii şi alcătuieşte lista acestora pe discipline de concurs;

3. afişează pe uşile sălilor de concurs şi la avizierul centrului, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei, listele cu candidaţii admişi la concurs;

4. împreună cu preşedintele centrului de concurs, verifică sălile de concurs şi sala de multiplicare a subiectelor şi ia măsurile necesare pentru amenajarea corespunzătoare a acestora;

5. repartizează, nominal, candidaţii în sălile de concurs;

6. instruieşte, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei, supraveghetorii şi stabileşte atribuţiile acestora în conformitate cu prevederile prezentei proceduri;

7. împreună cu preşedintele centrului şi ceilalţi membri ai comisiei asigură multiplicarea subiectelor;

8. aplică ştampila centrului de concurs pe lucrările candidaţilor;

9. asigură afişarea, la loc vizibil, a baremului de corectare pentru toate disciplinele la care s-a susţinut proba scrisă;

10. asigură afişarea listei, în timp util, cu rezultatele obţinute de candidaţi;

11. primeşte contestaţiile şi transmite tabelul nominal comisiei de rezolvare a contestaţiilor;

12. alcătuieşte şi afişează lista cu rezultatele definitive;

13. răspunde, împreună cu preşedintele centrului, de materialele de concurs primite;

14. informează în permanenţă preşedintele comisiei de concurs despre evenimentele importante sau neprevăzute care se petrec pe perioada desfăşurării probelor de concurs;

15. completează şi, împreună cu preşedintele comisiei, înmânează supraveghetorilor adeverinţele de normare a activităţii depuse;

16. realizează toate lucrările necesare organizării şi desfăşurării concursului la termen: liste cu posturi, lista candidaţilor înscrişi, lista candidaţilor admişi, tabelele cu rezultatele concursului, lista cu rezultatele finale, deciziile de titularizare;

c) membrii:

1. verifică, împreună cu secretarul comisiei, corectitudinea înscrierii candidaţilor la concurs şi propun preşedintelui comisiei deciziile corespunzătoare în această direcţie, în raport cu precizările şi ordinele ministrului educaţiei;

2. participă la alcătuirea tabelelor cu rezultatele obţinute de candidaţi la concurs.

Articolul 5

  1. Comisia de interviu se numește prin decizia președintelui de comisie și are următoarea componență:

a) președinte – un cadru didactic, membru al consiliului de administraţie;

b) membri – pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori de specialitate din învățământul preuniversitar;

c) secretar – un cadru didactic

2. Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise se numește prin decizia președintelui de comisie şi are următoarea componenţă:

a) preşedinte – un cadru didactic, membru al consiliului de administraţie;

b) membri – pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori de specialitate din învăţământul preuniversitar;

c) secretar – un cadru didactic.

Articolul 6

(1) Membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise declară în scris că păstrează secretul asupra subiectelor. În cazul divulgării subiectelor, aceştia suportă consecinţele legii.

(2) Subiectele şi baremele de evaluare pentru proba scrisă sunt alcătuite de membrii comisiei în incinta unităţii la care se desfăşoară concursul, într-un spaţiu separat de zona de redactare a lucrărilor scrise, într-un interval orar adecvat, stabilit prin decizia președintelui comisiei de organizare și desfășurare a concursului.

(3) În cazul în care la proba scrisă se constată în maximum 30 de minute de la începerea probei scrise faptul că subiectul/subiectele a/au fost formulat/e greşit sau în afara programei de concurs, se va utiliza varianta de rezervă, la decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, după consultarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise. În situaţia în care, după 30 de minute de la începerea probei scrise, se constată că subiectul/subiectele a/au fost formulat/e greşit sau în afara programei de concurs, candidaţii primesc punctajul integral aferent subiectului formulat greşit.

Articolul 7

(1) Evaluarea şi notarea lucrărilor scrise se desfăşoară în săli prestabilite, în care nu este permis accesul altor persoane, în afara membrilor comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise. Fiecare lucrare scrisă este verificată independent, în săli separate, de cei 2 membri ai comisiei şi apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând şi punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum şi nota finală, în borderoul de notare, după terminarea evaluării. La evaluare nu se fac însemnări pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.

(2) Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise verifică borderourile şi semnalează diferenţele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori. În această situaţie, cei 2 profesori evaluatori reverifică împreună lucrarea şi acordă o nouă notă care se înregistrează într-un alt borderou. Această notă trebuie să fie cuprinsă între notele iniţiale. În caz de divergenţe între cei 2 profesori evaluatori, lucrarea este recorectată de un al treilea profesor evaluator, numit prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, la propunerea preşedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise. Nota acestuia este definitivă şi va fi semnată de cei 3 profesori evaluatori.

(3) Când nu s-au semnalat diferenţe mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator îşi înscrie propria notă pe lucrare, semnează în dreptul notei, iar preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise calculează nota finală ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, o trece pe lucrare şi semnează.

(4) După stabilirea mediei, preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise deschide lucrările scrise, în prezenţa profesorilor evaluatori, şi consemnează notele finale într-un proces-verbal-tip, ce cuprinde numele candidaţilor, numărul lucrării şi nota finală obţinută.

(5) Lucrările candidaţilor, împreună cu borderourile de corectare şi procesele-verbale cu notele finale obţinute, sunt predate preşedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise.

(6) Evaluarea lucrărilor de concurs şi afişarea rezultatelor se realizează în termen de maximum 12 ore de la finalizarea probei scrise.

Articolul 8

Lucrările scrise, pentru care se depun contestaţii, în termen de maximum 12 de ore de la afişarea rezultatelor, se resigilează, în vederea reevaluării, secretizându-se şi nota acordată la prima evaluare.

Articolul 9

Comisia de rezolvare a contestaţiilor este formată, în întregime, din alte persoane decât cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise.

Articolul 10

(1) În cazul în care diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală acordată de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferenţă care poate fi în plus sau în minus, rămâne definitivă nota finală acordată de comisia de evaluare.

(2) Dacă diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor este definitivă.

(3) În situaţia lucrărilor cu nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale între 4,50-4,99, respectiv 6,50-6,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, respectiv cele de 6,50 şi 6,99 sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota finală atribuită la recorectare.

(4) Hotărârile comisiei de rezolvare a contestaţiilor sunt definitive şi se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Dacă diferenţa între nota finală stabilită de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise şi nota finală stabilită de comisia de rezolvare a contestaţiilor este mai mare de 1 punct, se ia în considerare ultima notă acordată.

Capitolul IV

Desfăşurarea concursului

Articolul 11

(1) După validarea dosarelor de concurs şi afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor de concurs, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului afişează graficul de desfăşurare a probei practice.

(2) După desfăşurarea şi evaluarea interviului și a probei practice se alcătuieşte lista candidaţilor admişi pentru susţinerea lucrării scrise. Această listă va fi afişată la avizierul unităţii.

Articolul 12

(1) După primirea variantelor de subiecte, preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, la ora 840, trage la sorţi, în prezenţa întregii comisii, varianta de subiect pentru redactarea lucrării scrise şi se încheie un proces-verbal.

(2) Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului realizează multiplicarea subiectelor şi le introduc în plicuri până la ora 850. Pe plicurile sigilate se aplică ştampila.

(3) Transmiterea subiectelor în sălile de concurs se face de către preşedinte şi secretarul comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului.

(4) Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului care au multiplicat subiectele, precum şi membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise nu părăsesc încăperile în care s-au efectuat aceste operaţiuni decât după o oră de la începerea probei scrise.

Articolul 13

(1) Lucrarea scrisă se desfăşoară la data prevăzută de grafic, începând cu orele 900. Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs cel mai devreme la orele 830 şi cel mai târziu la orele 845, înainte de a fi deschis plicul cu subiecte. După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor scrise este de 4 (patru) ore, timp ce nu poate fi depăşit.

(2) Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.

(3) Candidaţii şi supraveghetorii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanţă.

(4) În vederea desfăşurării probelor scrise se asigură supravegherea fiecărei săli de către 2 supraveghetori cu specializări diferite de cele ale candidaţilor, care verifică identitatea candidaţilor, prin carte de identitate sau paşaport.

(5) La avizier se afişează repartizarea pe săli a candidaţilor, cu 24 de ore înainte de desfăşurarea probei scrise, iar pe uşa fiecărei săli se afişează tabele nominale cu candidaţii repartizaţi în săli şi disciplina la care susţin concurs.

(6) Responsabilii de săli primesc, sub semnătură, de la secretarul comisiei, tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă, precum şi foile tipizate de examen şi ciornele necesare, în funcţie de numărul concurenţilor.

(7) Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, desemnaţi pentru multiplicare, asigură numărul necesar de exemplare care se introduc în plicuri şi se secretizează.

(8) Preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, împreună cu secretarul comisiei, distribuie la sălile de concurs plicurile secretizate cu subiecte, astfel încât la ora 900 să se poată desface în prezenţa candidaţilor.

(9) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea şi semnează de predare.

(10) Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.

(11) După înmânarea subiectelor candidaţilor, un membru al comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, însoţit de preşedintele sau secretarul acestei comisii, verifică dacă toţi candidaţii au primit subiectul corespunzător specializării/ disciplinei de concurs, verifică prezenţa candidaţilor.

(12) În timpul desfăşurării probei, supraveghetorii nu discută între ei şi nu rezolvă subiectele. Unul dintre supraveghetori se aşază în faţa clasei şi altul în spatele clasei şi nu au alte preocupări decât supravegherea.

(13) Înscrierea numelui candidaţilor în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe foile de concurs, destinate lucrărilor scrise sau pe ciorne, determină anularea lucrărilor scrise. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele cu o linie oblică.

(14) Candidaţii care în timpul desfăşurării probelor de concurs sunt surprinşi copiind sau transmiţând soluţii cu privire la subiecte sunt eliminaţi din concurs, încheindu-se un proces verbal în acest sens de către supraveghetori sau membri ai comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice tentativă de fraudă.

(15) Candidaţii care din motive de sănătate sunt obligaţi să părăsească sala de concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii.

(16) Candidaţii care renunţă din proprie iniţiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii şi părăsesc sala după cel puţin o oră de la deschiderea plicului cu subiecte.

(17) În situaţiile de la alin. (15) şi (16) lucrările scrise nu sunt evaluate, iar în statistici candidaţii respectivi se consideră retraşi.

(18) În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre supraveghetori până la înapoierea în sala de examen. În această situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu se prelungeşte.

(19) Cadrele didactice supraveghetoare care furnizează soluţii ale subiectelor de concurs, falsifică lucrări sau au manifestări de neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor de supraveghetor, cum ar fi tolerarea unor acţiuni ori intenţii de fraudă ale candidaţilor, părăsirea nejustificată a sălii de concurs de către aceştia etc., răspund disciplinar, conform legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit dispoziţiilor Codului civil sau conform dispoziţiilor Codului penal, în funcţie de gravitatea faptei.

(20) Candidaţii sigilează lucrările scrise, în prezenţa responsabilului de sală, după care se aplică ştampila centrului de concurs şi semnătura preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului. Pentru ştampilă se utilizează tuşul albastru.

(21) După ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile de concurs, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini scrise, de exemplu, sub forma 3/5, pentru pagina a treia, în situaţia în care candidatul a scris în total 5 pagini. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către supraveghetori.

(22) După ce termină redactarea lucrărilor, candidaţii le predau responsabilului de sală, semnează în borderoul de predare a lucrărilor, menţionând numărul de pagini scrise. Spaţiile libere ale întregii lucrări se anulează cu linie frântă în forma literei „Z”, de către un supraveghetor, în faţa candidatului. În sală rămân cel puţin 2 (doi) candidaţi până la predarea ultimei lucrări.

(23) Ciornele se predau separat, odată cu lucrarea, responsabilului de sală, fără să aibă valabilitate în evaluarea lucrării şi la eventualele contestaţii. Ciornele se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ care organizează concursul timp de un an.

(24) Baremele de corectare vor putea fi consultate, după finalizarea probei scrise, afişate la loc vizibil.

(25) După ieşirea candidaţilor din sala în care s-a desfăşurat proba, supraveghetorii de sală vor preda comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului lucrările candidaţilor, borderourile de predare a lucrărilor, tipizatele anulate şi cele nefolosite.

(26) Rezultatele concursului se afişează la sediul unităţii de învăţământ unde s-a desfăşurat proba scrisă, în termen de maximum 12 ore de la finalizarea probei scrise.

(27) Contestaţiile se depun la unitatea de învăţământ particular fiind înregistrate de secretarul comisiei de rezolvare a contestaţiilor, în termen de maximum 12 ore de la afişarea rezultatelor.

Capitolul V

Validarea concursului şi repartizarea candidaţilor pe posturi didactice în unităţi de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar

Articolul 14

(1) Validarea concursului se face de către consiliul de administrație şi se comunică, în scris, inspectoratului şcolar.

(2) După soluţionarea tuturor contestaţiilor comisia de organizare şi desfăşurare a concursului alcătuieşte un raport sintetic şi listele finale, în ordinea descrescătoare a notelor, pentru fiecare disciplină de concurs. Pentru ocuparea posturilor didactice publicate pentru concurs, avizul cultului se va obține după promovarea examenului.

(3) Conducerea unităţii de învăţământ particular emite deciziile de titularizare pe posturile didactice  şi le transmite spre avizare inspectoratului şcolar.

Capitolul VI

Dispoziţii finale

Articolul 15

Din toate comisiile implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului nu pot face parte persoanele care concurează sau care au în rândul candidaţilor rude ori afini până la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii tuturor comisiilor implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului semnează, în acest sens, o declaraţie pe propria răspundere, care se predă preşedintelui comisiei de organizare și desfășurare a concursului.

Articolul 16

Lucrările de concurs şi borderourile de corectare se păstrează în arhiva unităţilor organizatoare, timp de un an, iar celelalte documente, conform normativelor în vigoare.

Articolul 17

Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

Anexa 1 la procedură

Lista posturilor didactice scoase la concurs 

Nr. posturiNivelul de învățământDenumirea postuluiCondițiile pentru ocuparea postului
3Nivel preșcolarEducator / profesor învățământ preșcolarAvizul cultului, promovarea probelor de concurs
1Nivel gimnazialProfesor limba englezăAvizul cultului, promovarea probelor de concurs

Anexa 2 la procedură

Cerere de înscriere la concursul intern de titularizare

            Către conducerea Școlii Gimnaziale „Ep. Dr. Alexandru Rusu”,

Subsemnata (cu iniţiala tatălui), …………………….., născută la data de (ziua, luna, anul) …../…../……. .

Cod numeric personal:

1. Ultimele studii finalizate:

2. La data depunerii dosarului am o vechime efectivă în învăţământ de ……… ani, luni ………….. .

3. La data depunerii dosarului am definitivatul în învăţământ cu media ……., obţinut în anul ……, gradul didactic II cu media ……, obţinut în anul ……

4. Legitimată cu carte de identitate seria …… nr. ……, eliberată la data de …… de Poliţia ……, cu domiciliul în localitatea ……., strada …….., nr. …., bl. …., ap. …., judeţul …….., telefon …………. .

7. În anul şcolar precedent am avut următorul statut în învăţământ:

a)titulară pe/la postul/catedra ……………, de la unitatea de învăţământ …….., localitatea …….. judeţul ……..;

b)suplinitoroare pe/la postul/catedra de ……. de la unitatea de învăţământ …….., localitatea …….. judeţul  ………

Vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la concurs. Declar, pe propria răspundere, că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate.

Anexez în următoarea ordine următoarele acte doveditoare:

1. copii de pe actele de studii,;

2. copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;

3. declaraţie pe propria răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

Data ………… Semnătura …………..

Verificat

Preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului,