Art. 1.         Postul nedidactic este declarat vacant prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

Art. 2.        

 1.  Pentru ocuparea postului nedidactic vacant se organizează concurs constând din interviu și probă scrisă.
 2.  La nivelul școlii se înființează comisia de concurs prin hotărâre a Consiliului de Administrație, formată din: președinte – directorul școlii;  membri: cadru medical de specialitate, reprezentantul Fondatorului; secretar – secretarul școlii.

Art. 3.         La concurs pot participa persoane calificate pentru postul de asistent medical.

Art. 4.

 1.  Interviul este probă definitorie și constă în prezentarea de către candidat a motivelor pentru care dorește să se încadreze la Școala Gimnazială „Ep. Dr. Alexandru Rusu” și discuții sub forma de întrebări și răspunsuri între candidat și membrii comisiei de concurs, privind oferta școlii, cerințele școlii față de asistent medical, cerințele acestuia din urmă față de școală, programul de lucru, sarcinile de serviciu ce vor fi cuprinse în fișa postului, salarizare etc.
 2. Respingerea unui candidat se motivează în scris de către comisia de concurs.
 3.  Hotărârea comisiei de concurs, de respingere a unui candidat, se ia cu unanimitate de voturi.

Art. 5.         Concursul se anunță  înainte de data susținerii,  prin afișare la sediul instituției și pe situl școlii.

Art. 6.         Înscrierile se fac la secretariatul școlii.

Art. 7.         La înscriere se vor prezenta:

 1. Copii după actele de studii;
 2. CV-ul a persoanei care solicită înscrierea la concurs.

Art. 8.          La nivelul școlii se constituie comisiile: de înscriere, de elaborare a subiectelor și de corectare și de rezolvare a contestațiilor.

Art. 9. Comisia de înscriere la concurs aprobă lista candidaților înscriși la concurs și o face publică prin afișare la sediul instituției.

Art. 10.       Comisia de înscriere la concurs poate respinge cererea de înscriere a unui solicitant, dacă dosarul prezentat de acesta este incomplet sau dacă există dovezi că solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 11        .

 1.  După promovarea interviului, candidații vor participa la proba scrisă. Proba scrisă va avea o durată de trei ore.

2) Nota minimă de promovare a probei scrise este 7 (șapte).

Art. 12. Candidatul declarat promovat la proba scrisă cu nota cea mai mare va fi angajat după obținerea avizului de cult.

Art. 13.        Concursul se va organiza și desfășura cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, anexă la Ordinul Ministerului Educației nr. 5625/2012 cu modificările și completările ulterioare și Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare precum și ținând cont de adaptările specifice cuprinse în prezenta procedură.

Art. 14. Bibliografia pentru proba scrisă, este următoarea:

 • Ordinul comun ME/MS nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos
 • Ordonanţă de urgenţă nr. 144 din 28 octombrie 2008 modificată și completată cu Legea nr. 278/2015 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 •  Urgenţe medico-chirurgicale, L. Titircă, Ed. Medicală, 2006.

Dezbătută și aprobată în CA din data de 9 septembrie 2022.