Art. 1.         Posturile nedidactice sunt declarate vacante prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

Art. 2.        

  1. Pentru ocuparea posturilor nedidactice vacante se organizează concurs constând din interviu și probă practică.
  2. La nivelul școlii se înființează comisia de concurs prin hotărâre a Consiliului de Administrație. Secretara școlii este secretara comisiei.

Art. 3.         La concurs pot participa persoane calificate pentru postul de îngirjitor copii pentru învățământul preșcolar.

Art. 4.

  1. Interviul este prima probă eliminatorie și constă în prezentarea de către candidat a motivelor pentru care dorește să se încadreze la Școala Gimnazială „Ep. Dr. Alexandru Rusu” și discuții sub forma de întrebări și răspunsuri între candidat și membrii comisiei de concurs, privind oferta școlii, programul de lucru, sarcinile de serviciu ce vor fi cuprinse în fișa postului, salarizare etc.
  2. Interviul se finalizează cu acordarea unei note. Promovarea interviului asigură candidatului accesul pentru a participa la proba practică.
  3. Proba practică este definitorie și constă în susținerea unei activități stabilită de comun acord cu coordonatoarea ciclului preșcolar. În urma acestei probe se acordă o notă.
  4. Respingerea unui candidat se motivează în scris de către comisia de concurs. Hotărârea comisiei de concurs, de respingere a unui candidat, se ia cu unanimitate de voturi.

Art. 5.         Concursul se anunță înainte de data susținerii,  prin afișare la sediul instituției și pe situl școlii.

Art. 6.         Înscrierile se fac la secretariatul școlii.

Art. 7.         La înscriere se vor prezenta:

  1. Copii după actele de studii;
  2. Dovada medicală din care să rezulte că persoana care solicită înscrierea la concurs este aptă (eliberată de medicul de familie);
  3. CV-ul persoanei care solicită înscrierea la concurs;
  4. Cazierul judiciar.

Art. 8.  Comisia de înscriere la concurs aprobă lista candidaților înscriși la concurs cu 24 de ore înaintea susținerii probelor de concurs și o face publică prin afișare la sediul instituției.

Art. 9.         Comisia de înscriere la concurs poate respinge cererea de înscriere a unui solicitant, dacă dosarul prezentat de acesta este incomplet sau dacă există dovezi că solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare, pentru a lucra in învățământ.

Art. 10.        Este declarat reușit candidatul care a obținut media cea mai mare la cele două probe.

Art. 11.       Candidatul declarat reușit va fi angajat după obținerea avizului de cult.

Art. 12.       Concursul se va organiza și desfășura cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacanțe în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, anexă la Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5625/2012 și Legea 1/2011, cu modificările și adaptările specifice cuprinse în prezenta metodologie.

Aprobată prin hotărârea Consiliului de administrație nr. 9 din 9 septembrie 2022.