Art. 1. Posturile didactice sunt declarate vacante prin hotărâre a Consiliului de Administrație.
Art. 2.
a) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante se organizează concurs constând din interviu, probă scrisă și probă practică.
b) La nivelul școlii se înființează comisia de concurs prin hotărâre a Consiliului de Administrație. Secretara școlii este secretara comisiei.
Art. 3. La concurs pot participa cadre didactice calificate pentru postul de educator, profesor pentru învățământul preșcolar.
Art. 4.
a) Interviul este prima probă eliminatorie și constă în prezentarea de către candidat a motivelor pentru care dorește să se încadreze la Școala Gimnazială „Ep. Dr. Alexandru Rusu” și discuții sub forma de întrebări și răspunsuri între candidat și membrii comisiei de concurs, privind oferta școlii, cerințele școlii fața de cadrul didactic, cerințele cadrului didactic față de școală, programul de lucru, sarcinile de serviciu ce vor fi cuprinse în fișa postului, salarizare etc.
b) Interviul se finalizează prin admiterea sau respingerea candidatului pentru a participa la proba practică.
c) Respingerea unui candidat la proba eliminatorie se motivează în scris de către comisia de concurs. Hotărârea comisiei de concurs, de respingere a unui candidat, se ia cu unanimitate de voturi.
d) Candidații care au fost admiși în urma interviului au dreptul să participe la proba scrisă.
Art. 5. Concursul se anunță cu 21 de zile înainte de data probei scrise, prin afișare la sediul instituției și pe site-ul școlii.
Art. 6. Înscrierile se fac la secretariatul școlii până în 25 octombrie 2022.
Art. 7. Se poate respinge cererea de înscriere a unui solicitant, dacă dosarul prezentat de acesta este incomplet sau dacă există dovezi că solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de legilslația în vigoare, pentru a lucra in învățământ.
Art. 8. Tematica pentru proba scrisă pentru postul de profesor la învățământul preșcolar (educator) este:

 1. Basmul: Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă; Ion Creangă, Povestea lui Harap Alb; Basmul modern: Carlo Collodi – Pinocchio, Lyman Frank Braun – Vrăjitorul din Oz; Joseph Jacobs – Jack și vrejul de fasole
 2. Romanul de copii și despre copii: Antoine de Saint Exupery – Micul prinț
 3. Metodica predării activităților instructiv-educative din grădiniță
  Art. 9. Pentru probă scrisă a concursului, bibliografia orientativă este:
  Breaz, M. Literatura pentru copii. Repere teoretice și metodologice, București, ASCR, 2012
  Călinescu, G. Istoria literaturii române de la origini până în prezent, București, Editura Semne, 2003
  Norel, M. Literatura română și literatura pentru copii (Note de curs), Brașov, Universitatea Transilvania, 2014
  Ștefan, Catrinel A. Kallay, Eva, Dezvoltarea competențelor emoționale și sociale la preșcolari- ghid practic pentru educatori, Cluj Napoca, ASCR, 2010
  Bogart, C., Delmarle, S., Preda, V. Formarea competențelor în grădiniță: o altă perspectivă asupra timpului școlar, București, Aramis Print, 2012
  Catalano, H., Albulescu, I. Sinteze de pedagogia învățământului preșcolar, București, Editura DPH, 2019
  Ciolan, L. Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Iași, editura Polirom, 2008
  Glava, A., Tătaru, L., Chiș, O. Piramida cunoașterii. Repere metodice în aplicarea curriculumului preșcolar, Pitești, Editura Diamant, 2014
  Gongea, E., Ruiu, G., Breben, S., Activități bazate pe inteligențe multiple, Craiova, editura Reprograph, 2002
  Vrânceanu, M. (coord.) , Educația și dezvoltarea timpurie a copilului. Ghidul educatorului, UNESCO-UNICEF, Editat cu concursul CNETIF, Chișinău, 2005
  Art. 10.
  a. Pentru elaborarea subiectelor si a baremelor de corectare si pentru corectarea lucrărilor scrise sunt cooptați în comisia de concurs 2 profesori de la învățământul preșcolar, constituindu-se comisia de evaluare care elaborează subiectele pentru concurs, corectează și notează lucrările candidaților. Comisia de evaluare este condusă de către președintele comisiei de concurs.
  b. Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise vor declara în scris că vor păstra secretul asupra subiectelor. În cazul divulgării subiectelor, vor suporta consecințele legii.
  c. După stabilirea notei, președintele comisiei de evaluare deschide lucrările în prezenţa corectorilor şi consemnează notele într-un proces verbal tip, ce cuprinde numele candidaţilor, numărul lucrării şi nota obţinută.
  Art. 11. Lucrările scrise sunt evaluate și notate de câte doi profesori de la învățământul preșcolar. Nota lucrării se calculează ca media aritmetică a notelor acordate de cei doi corectori, dacă între aceștia nu este o diferență mai mare sau egala cu 1 punct. În caz contrar, corectarea lucrării se face de către al treilea profesor de specialitate care stabilește nota finală a lucrării, după consultarea corectorilor inițiali.
  Art. 12.
  a) După stabilirea notei finale și înregistrarea acesteia în catalogul examenului, document ce se înregistrează la școală, se afișează rezultatele.
  b) Candidatul nemulțumit de nota obținută poate cere recorectarea lucrării. Cererea pentru recorectarea lucrării se depune la secretariatul școlii în ziua afișării rezultatelor.
  c) Recorectarea lucrării se face de către un profesor de specialitate, în prezența corectorilor inițiali, iar nota finală stabilită conform baremului este prezentată și motivată candidatului.
  Art. 13.
  a) După încheierea recorectărilor și stabilirea notelor finale, se afișează rezultatele.
  b) Candidații care au promovat proba scrisă sunt admiși la proba practică. Aceasta constă în susținerea unei activități la grupă.
  c) Este declarat reușit candidatul care a obținut media cea mai mare, cu condiția ca aceasta să fie cel puțin 7.
  d) În situația în care un candidat declarat reușit renunță la dreptul de a ocupa postul pentru care a concurat, este declarat reușit următorul candidat, în ordinea descrescătoare a notelor, cu condiția ca media acestuia să fie cel puțin 7.
  Art. 14. Candidații vor fi angajați după obținerea avizului de cult.
  Art. 15. Concursul se va organiza și desfășura cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacanțe în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, anexă la Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5625/2012 și Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  Aprobată prin hotărârea Consiliului de administrație nr. 9 din 9 septembrie 2022.