Art. 1.         Postul didactic este creat și declarat vacant prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

Art. 2.        

  1.  Pentru ocuparea postului didactic vacant se organizează concurs constând din interviu și probă scrisă.
  2.  La nivelul școlii se înființează comisia de concurs.

Art. 3.         La concurs pot participa persoane calificate pentru postul de consilier școlar.

Art. 4.

  1.  Interviul este probă definitorie și constă în prezentarea de către candidat a motivelor pentru care dorește să se încadreze la Școala Gimnazială „Ep. Dr. Alexandru Rusu” și discuții sub forma de întrebări și răspunsuri între candidat și membrii comisiei de concurs.
  2. Respingerea unui candidat se motivează în scris de către comisia de concurs.
  3.  Hotărârea comisiei de concurs, de respingere a unui candidat, se ia cu unanimitate de voturi.

Art. 5.         Concursul se anunță  înainte de data susținerii,  prin afișare la sediul instituției și pe situl școlii.

Art. 6.         Înscrierile se fac la secretariatul școlii.

Art. 7.         La înscriere se vor prezenta:

  1. Copii după actele de studii;
  2. CV-ul a persoanei care solicită înscrierea la concurs.

Art. 8.          La nivelul școlii se constituie comisiile: de înscriere, de elaborare a subiectelor și de corectare și de rezolvare a contestațiilor.

Art. 9. Comisia de înscriere la concurs aprobă lista candidaților înscriși la concurs și o face publică prin afișare la sediul instituției.

Art. 10.      

  1.  După promovarea interviului, candidații vor participa la proba scrisă. Proba scrisă va avea o durată de două ore.

2) Nota minimă de promovare a probei scrise este 7 (șapte).

Art. 12. Candidatul declarat promovat la proba scrisă cu nota cea mai mare va fi angajat după obținerea avizului de cult.

Art. 13.        Concursul se va organiza și desfășura cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, anexă la Ordinul Ministerului Educației nr. 5625/2012 cu modificările și completările ulterioare și Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare precum și ținând cont de adaptările specifice cuprinse în prezenta procedură.

Art. 14. Bibliografia pentru proba scrisă, este următoarea:

Balica M., Benga O., David-Crisbasanu S., Goia D. Horga, I., Iftode O., Caragea V. „Dezvoltarea abilitatilor noncognitive la adolescentii din Romania”, Editura Alpha MDN, Buzau, 2016
Baban A., „Consiliere educationala”, Editura Imprimeria Ardealul, Cluj Napoca, 2001
Birkenbihl V., „Antrenamentul comunicarii sau Arta de a ne intelege”, Editura Gemma Press, Bucuresti, 1998
Bonchis E. (coord.), „Familia si rolul ei in educarea copilului”, Editura Polirom, Iasi, 2011
Botis A., Tarau A., „Disciplinarea pozitiva”, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2004
Cojocaru St., „Ce este educatia parentala?”, Editura Lumen, Iasi, 2003
Ceobanu C.,Cucos C., Istrate O., Panisoara I.O., „Educatia digitala „, Editura Polirom, Iasi, 2020
Dafinoiu I., „Personalitatea. Metode calitative de abordare: observatia si interviul”, Editura Polirom, Iasi, 2002
David D., Szentágotai-Tatar A., „Tratat de psihologie pozitiva”, Editura Polirom, Iasi, 2017
Dumitru Al. I., „Consiliere psihopedagogica. Baze teoretice si sugestii practice”, Editura Polirom, Iasi, 2008
De Peretti A., Legrand J., Boniface J., „Tehnici de comunicare”, Editura Polirom, Iasi, 2001
Eliade S, „ABC-ul consilierii”, Editura Hiperborea, Turda, 2000
Enea V. (coord), „Interventii psihologice in scoala – Manualul consilierului scolar”, Editura Polirom, Iasi, 2019
Ghergut A., „Psihopedagogia persoanelor cu cerinte speciale. Strategii diferentiate si incluzive in educatie”, Editura Polirom, Iasi, 2006
Ghergut A., „Sinteze de psihopedagogie speciala. Ghid pentru concursuri si examene de obtinere a gradelor didactice”, Editura Polirom, Iasi, 2013
Ghergut A., „Educatia incluziva si pedagogia diversitatii”, Editura Polirom, Iasi, 2016
Ghergut A., Frumos L., „Educatia incluziva. Ghid metodologic”, Editura Polirom, Iasi, 2019
Gliga L., „Managementul conflictului”, Editura Tipogrup Press, Bucuresti, 2001
Goia, D. (coord.), „Comunicarea profesori-parinti in scoli din medii dezavantajate”, Editura Universitara, Bucuresti, 2016
Golu F, „Manual de pshihologia dezvoltarii”, Editura Polirom, Iasi, 2015
Green C., Chee K., „Sa intelegem ADHD”, Editra Aramis, Bucuresti, 2009
Holdevici I., „Ameliorarea performantelor umane prin tehnici de psihoterapie”, Editura Orizonturi, Bucuresti, 2001
Ionescu M., „Instructie si educatie”, Editura Vasile Goldis University Press, Arad, 2007
Iucu R., „Managementul si gestiunea clasei de elevi-fundamente teoretico-metodologice”, Editura Polirom, Iasi, 2000
Jigau M. (coord.), „Consilierea carierei. Compendiu de metode si tehnici”, ISE, Editura AFIR, Bucuresti, 2006
Lemeni G., Miclea M., „Consiliere si orientare. Ghid de educatie pentru cariera”, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2004
Neacsu I. „Neurodidactica invatarii si psihologia cognitiva. Ipoteze. Conexiuni. Mecanisme”, Editura Polirom, Iasi, 2019
Neacsu I. „Psihologia educatiei. Fundamente. Procese. Mecanisme. Aplicatii”, Editura Polirom, Iasi, 2019
Neacsu I., „Introducere in psihologia educatiei si a dezvoltarii”, Editura Polirom, Iasi, 2010
Negret-Dobridor I., Panisoara I.-O., „Stiinta invatarii. De la teorie la practica”, Editura Polirom, Iasi, 2008
Panisoara I.-O., „Comunicarea eficienta. Metode de interactiune educationala”, Editura Polirom, Iasi, 2015
Preda V. (coord.), „Elemente de psihopedagogie aplicata. Cercetari fundamentale si aplicate”, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2007
Salavastru D., „Psihologia educatiei”, Editura Polirom, Iasi, 2004
Salavastru D., „Psihologia invatarii. Teorii si aplicatii educationale”, Editura Polirom, Iasi, 2009

Stoica-Constantin A., „Conflictul interpersonal”, Editura Polirom, Iasi, 2004
Tomsa Gh., „Orientarea si dezvoltarea carierei la elevi”, Casa de Editura si Presa Viata romaneasca, Bucuresti, 1999
Tibu S. (coord.), „Consiliere si dezvoltare personala clasa a V-a. Ghid pentru profesori”, Editura Universitara, Bucuresti, 2018

Bocos M., „Instruirea interactiva. Repere axiologice si metodologice”, Editura Polirom, Iasi, 2013
Bocos M., Jucan D., „Fundamentele pedagogiei. Teoria si metodologia curriculumului. Repere si instrumente didactice pentru formarea profesorilor”, Editura Paralela 45, Pitesti, 2019
Cerghit I., Neacsu I., Panisoara I. O., Potolea D., „Prelegeri pedagogice”, Editura Polirom, Iasi, 2001
Ciolan L., „Invatarea integrata – fundamente pentru un curriculum transdisciplinar”, Editura Polirom, Iasi, 2008
Cocorada E., „Introducere in teoriile invatarii”, Editura Polirom, Iasi, 2010
Cristea S., „Fundamentele pedagogiei”, Editura Polirom, Iasi, 2010
Cucos C., „Pedagogie”, Editura Polirom, Iasi, 2014
Ionescu M., „Instructie si educatie”, Editura Vasile Goldis University Press, Arad, 2007
Oprea C.M., „Strategii didactice interactive”, E.D.P., Bucuresti, 2008
Otet F., Litoiu N., Spineanu-Dobrota S., „Ghid de evaluare pentru stiintele socio-umane”, Editura ProGnosis, Bucuresti, 2000
Paun, E., „Pedagogie. Provocari si dileme privind scoala si profesia didactica”, Editura Polirom, Iasi. 2017
Petrovici M.C., „Niveluri ale intelegerii”, E.D.P., Bucuresti, 2010
Potolea D., Toma S., Borzea A. (coord.), „Coordonate ale unui nou cadru de referinta al curriculumului national”, CNEE, E.D.P., Bucuresti, 2012
Potolea D., Neacsu I., Iucu R., Panisoara I.-O., „Pregatirea psihopedagogica – Manual pentru definitivat si gradul didactic II”, Editura Polirom, Iasi, 2008
Stoica A. (coord.), „Evaluarea curenta si examenele”, Ghid pentru profesori, Editura Prognosis, Bucuresti, 2001
Stoica A., „Evaluarea progresului scolar. De la teorie la practica”, Editura Humanitas Educational, Bucuresti, 2003
Stoica A., Mihail R., „Evaluarea educationala. Inovatii si perspective”, Editura Humanitas, Bucuresti, 2006
Stoica E. (coord.), Avram M., Spineanu-Dobrota S., Tesileanu A., „Ghid de evaluare la disciplinele socio-umane”, Editura ERC Press, Bucuresti, 2011
Ulrich, C., „Invatarea prin proiecte. Ghid pentru profesori”, Editura Polirom, Iasi, 2016
*** „Programul National de Dezvoltare a Competentelor de Evaluare ale Cadrelor Didactice (DeCeE)”, MEN – CNCEIP, Bucuresti, 2008

Dezbătută și aprobată în CA din data de 9 septembrie 2022.