Art. 1 Prezenta procedură reglementează modul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice de profesor pentru învățământ primar.
Art. 2
a) Pentru ocuparea posturilor se organizează concurs constând din interviu, probă practică și probă scrisă.
b) La nivelul școlii se înființează comisia de concurs prin decizie a directorului. Secretara școlii este secretara comisiei.
Art. 3 La concurs pot participa cadre didactice calificate pentru postul de profesor pentru învățământ primar.
Art. 4
a) Interviul este probă eliminatorie și constă în prezentarea de către candidat a motivelor pentru care dorește să se încadreze la Școala Gimnazială „Ep. Dr. Alexandru Rusu” și discuții sub forma de întrebări și răspunsuri între candidat și membrii comisiei de concurs, privind oferta școlii, cerințele școlii fața de cadrul didactic, cerințele cadrului didactic față de școală, programul de lucru, sarcinile de serviciu ce vor fi cuprinse în fișa postului, salarizare etc.
b) Respingerea unui candidat la proba eliminatorie se motivează în scris de către comisia de concurs. Hotărârea comisiei de concurs, de respingere a unui candidat, se ia cu unanimitate de voturi.
c) Candidații care au fost admiși în urma interviului au dreptul să participe la proba scrisă.
Art. 5 Concursul se anunță cu 21 de zile înainte de data susținerii probei scrise, prin afișare la sediul instituției și pe site-ul școlii.
Art. 6 Înscrierile se fac până în 25 octombrie 2022, la secretariat sau pe adresa email: secretariat@scoalaalexandrurusu.ro.
Art. 7 La înscriere se vor prezenta:
1) Copii după actele de studii;
2) CV-ul persoanei care solicită înscrierea la concurs.
Art. 8 La nivelul școlii se constituie comisia de înscriere la concurs formată din: directorul școlii, un cadru didactic din școală și secretara școlii.
2
Art. 9 Comisia de înscriere la concurs aprobă lista candidaților înscriși la concurs cu
24 de ore înaintea susținerii probelor de concurs și o face publică prin afișare la sediul
instituției.
Art. 10 Comisia de înscriere la concurs poate respinge cererea de înscriere a unui
solicitant, dacă dosarul prezentat de acesta este incomplet sau dacă există dovezi că
solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de legilslația în vigoare, pentru a lucra
in învățământ.
Art. 11 Durata probei scrise este de o oră.
Art. 12
a. Pentru elaborarea subiectelor si a baremelor de corectare si pentru corectarea
lucrărilor scrise este cooptat în comisia de concurs un profesor pentru învățământ
primar, constituindu-se comisia de evaluare care elaborează subiectele pentru concurs,
corectează și notează lucrările candidaților. Comisia de evaluare este condusă de către
președintele comisiei de concurs.
b. Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de
evaluare a lucrărilor scrise vor declara în scris că vor păstra secretul asupra
subiectelor. În cazul divulgării subiectelor, vor suporta consecințele legii.
c. După stabilirea notei, președintele comisiei de evaluare deschide lucrările în
prezenţa corectorilor şi consemnează notele într-un proces verbal tip, ce cuprinde
numele candidaţilor, numărul lucrării şi nota obţinută.
Art. 13
a. Lucrările scrise sunt evaluate și notate de doi membri ai comisiei. Nota lucrării se
calculează ca media aritmetică a notelor acordate de cei doi corectori, dacă între
aceștia nu este o diferență mai mare sau egala cu 1 punct. În caz contrar, corectarea
lucrării se face de către al treilea profesor de specialitate care stabilește nota finală a
lucrării, după consultarea corectorilor inițiali.
b. În cazul cadrelor didactice pensionare, se va recunoaște nota de la ultimul examen
național promovat (concurs de titularizare sau grad didactic) pentru proba scrisă.
Art. 14
a) După stabilirea notei finale și înregistrarea acesteia în catalogul examenului,
document ce se înregistrează la școală, se afișează rezultatele.
b) Candidatul nemulțumit de nota obținută poate cere recorectarea lucrării. Cererea
pentru recorectarea lucrării se depune la secretariatul școlii în ziua afișării rezultatelor.
c) Recorectarea lucrării se face de către un profesor de specialitate, în prezența
corectorilor inițiali, iar nota finală stabilită conform baremului este prezentată și
motivată candidatului.
3
Art. 15
a) După încheierea recorectărilor și stabilirea notelor finale, se afișează rezultatele.
b) Candidații promovați la proba scrisă pot să participe la proba practică. Aceasta
constă în susținerea unei lecții la clasă.
c) Este declarat reușit candidatul care a obținut media cea mai mare, cu condiția ca
aceasta să fie cel puțin 7.
d) În situația în care un candidat declarat reușit renunță la dreptul de a ocupa postul
pentru care a concurat, este declarat reușit următorul candidat, în ordinea
descrescătoare a mediilor, cu condiția ca media acestuia să fie cel puțin 7.
Art. 16 Pe durata stării de alertă, sunt suspendate interviul și proba scrisă
Art. 17 Candidatul va fi angajat după obținerea avizului cultului.
Art. 18 Concursul se va organiza și desfășura cu respectarea prevederilor Metodologiei
de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante în
unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, anexă la Ordinul
Ministerului Educației și Cercetării nr. 5625/2012 și Legea nr. 1/2011, cu modificările
și adaptările specifice cuprinse în prezenta procedură.
Aprobată prin hotărârea Consiliului de administrație nr. 9 din 9 septembrie 2022.