Art. 1.         Posturile didactice sunt declarate vacante prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

Art. 2.        

 1. Pentru ocuparea posturilor didactice vacante se organizează concurs constând din interviu, probă scrisă și probă practică.
 2. La nivelul școlii se înființează comisia de concurs prin decizia directorului. Secretara școlii este secretara comisiei.

Art. 3.         La concurs pot participa cadre didactice calificate pentru postul de educator, profesor pentru învățământul preșcolar.

Art. 4.

 1. Interviul este prima probă eliminatorie și constă în prezentarea de către candidat a motivelor pentru care dorește să se încadreze la Școala Gimnazială „Ep. Dr. Alexandru Rusu” și discuții sub forma de întrebări și răspunsuri între candidat și membrii comisiei de concurs, privind oferta școlii, cerințele școlii fața de cadrul didactic, cerințele cadrului didactic față de școală, programul de lucru, sarcinile de serviciu ce vor fi cuprinse în fișa postului, salarizare etc.
 2. Interviul se finalizează prin admiterea sau respingerea candidatului pentru a participa la proba practică.
 3. Proba practică este eliminatorie și constă în susținerea unei activități la grupă.
 4. Respingerea unui candidat la proba eliminatorie se motivează în scris de către comisia de concurs. Hotărârea comisiei de concurs, de respingere a unui candidat, se ia cu unanimitate de voturi.
 5. Candidații care au fost admiși în urma probei practice au dreptul să participe la proba scrisă.

Art. 5.         Concursul se anunță cu 30 de zile înainte de data probei scrise,  prin afișare la sediul instituției și pe situl școlii.

Art. 6.         Înscrierile se fac la secretariatul școlii până în 20 iunie 2023.

Art. 7.          Se poate respinge cererea de înscriere a unui solicitant, dacă dosarul prezentat de acesta este incomplet sau dacă există dovezi că solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de legilslația în vigoare, pentru a lucra in învățământ.

Art. 8.  (1)   Tematica pentru proba scrisă pentru postul de profesor la învățământul preșcolar (educator) este:

A. Limba Română

1. FONETICĂ ȘI FONOLOGIE

a) Sunetele limbii române/ Corespondența dintre litere și sunete

b) Segmentul vocalic: Diftong. Triftong. Hiat

c) Ortografia și despărțirea cuvintelor în silabe

2. PUNCTUAȚIE, ORTOGRAFIE ȘI ORTOEPIE

a. Norme ortografice și norme ortoepice

b. Semnele de punctuație si de ortografie

c. Scrierea cu majusculă. Abrevierile

3.  LEXICOLOGIE

a. Cuvântul ca unitate de bază a vocabularului

b. Sensul cuvintelor: sensul propriu și sensul figurat

c. Relații semantice între cuvinte (sinonimie, antonimie, omonimie, paronimie, polisemie)

4. MORFOLOGIE

a) Părțile de vorbire flexibile:

– Verbul – Clasificare. Categorii gramaticale specifice. Funcții sintactice

– Substantivul – Clasificare. Categorii gramaticale specifice. Funcții sintactic

– Pronumele – Clasificare. Categorii gramaticale specifice. Funcții sintactice

– Adjectivul – Clasificare. Categorii gramaticale specifice. Funcții sintactice

– Numeralul

b) Părțile de vorbire neflexibile (Clasificare. Funcții sintactice):

– Adverbul – Clasificare. Grade de comparație. Funcții sintactice

– Conjuncția – Clasificare

– Prepoziția – Clasificare. Prepoziții care se construiesc cu genitivul, dativul, acuzativul

– Interjecția – Clasificare. Funcții sintactice

5.  SINTAXA

A. Sintaxa propoziției:

a) Părți principale de propoziție:

– Subiectul – Clasificare

– Predicatul – Clasificare

– Acordul dintre subiect și predicat

b) Părți secundare de propoziție:

– Atributul – Clasificare

– Complementul – Clasificare.

(2)  Bibliografie orientativă pentru limba română:

1. ***Gramatica de bază a limbii române, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2010.

2. ***Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, Ediția a II-a revăzută și adăugită, București, Editura Univers Enciclopedic, 2005.

3. Bidu-Vrânceanu, A., Forăscu, N., Limba română contemporană. Lexicul, București, Editura Humanitas Educațional, 2005.

4. Coteanu, Ion (coordonator), Limba română contemporană. Fonetica. Fonologia. Morfologia, ediția a II-a, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1985.

5. Pană-Dindelegan, G. (coord.), Gramatica limbii române pentru gimnaziu, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2019.

6. www.subiecte.edu.ro

B. Literatura pentru copii:

1. CREAȚIA POPULARĂ

a) Genul liric – lirica populară

– Folclorul copiilor (cântece formulă, recitative, numărători)

b) Genul epic

– Basmul: Prâslea cel voinic și merele de aur

2. CREAȚIA CULTĂ

a) Genul epic

– Fabula: Jean de La Fontaine – Greierele și furnica.

– Legenda: Eugen Jianu – Legenda ghiocelului/ Legenda buburuzei

– Basmul Ion Creangă – Povestea lui Harap- Alb; Basmul modern: Carlo Collodi – Pinocchio;

– Povești: Ion Creangă – Fata babei și fata moșneagului / Punguța cu doi bani; Hans Christian Andersen – Rățușca cea urâtă; Frații Grimm – Albă ca Zăpada; Charles Perrault – Scufița Roșie

– Povestirea: Ion Creangă – Ursul pâcălit de vulpe/ Capra cu trei iezi; Octav Pancu Iași – Iedul cu trei capre; Eric Carle – Vrei să fii prietenul meu?, Omida mâncăcioasă;

– Schițe: I.L.Caragiale – D-l. Goe…/ Vizită…

b) Genul liric

– Poezia despre copilărie: Elena Farago – Sfatul degetelor

– Poezia despre natură și viețuitoare: Tudor Arghezi – Zdreanță, George Topârceanu –

Balada unui greier; Elena Farago – Cățelușul șchiop/ Gândăcelul

(3) Bibliografie orientativă – Literatura pentru copii:

1. Cândroveanu, H., Literatura română pentru copii, București, Editura Albatros, 1988.

2. Costea, O., Mitu, F., Stoica, C., Toma-Damșa, M., Vasilescu, E., Vlăduț, A., Literatura pentru copii (Manual pentru Școlile Normale – cls. a XIII a), București, Editura Didactică și Pedagogică, 1996.

3. Negrilă, I., Literatura pentru copii, Arad, Editura Multimedia, 1996.

4. Stoica, C., Vasilescu, E., Literatura pentru copii (Manual pentru Școlile Normale – cls. a XII-a), București, Editura Didactică și Pedagogică, 1996.

5. ***Operele literare menționate.

6. www.romanianvoice.com/poezii/

7. www.cartiaudio.eu

8. www.biblior.net

9. www.subiecte.edu.ro

Art. 9. Pentru probă scrisă a concursului, bibliografie orientativă pentru metodica predării activităților instructiv educative din grădiniță:

1. Catalano, H., Albulescu, I., Didactica jocurilor, București, Editura Didactică și Pedagogică, 2019.

2. Catalano, H., Albulescu, I., Pedagogia jocului și a activităților ludice, București, Editura Didactică și Pedagogică, 2018.

3. Catalano, H., Albulescu, I., Sinteze de pedagogia învățământului preșcolar, București, Editura D.P.H., 2019.

4. Dumitrana, M., Copilul, familia și grădinița, București, Editura Compania, 2000.

5. Dumitrana, M., Educarea limbajului în învățământul preșcolar, vol. I – Comunicarea orală, București, Editura Compania, 1999.

6. Dumitrana, M., Educarea limbajului în învățământul preșcolar, vol. II – Comunicarea scrisă, București, Editura Compania, 2001.

7. Dumitrana, M., Învățarea bazată pe cooperare, București, Editura V & I Integral, 2008.

8. Dumitrana, M., Jocuri și jucării pentru preșcolari. Ghid metodic de activități realizate cu ajutorul unor materiale simple, București, Editura Compania, 2005.

9. Glava, A., Pocol, M., Tătaru, L.-L., Educația timpurie: ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preșcolar, Pitești, Editura Paralela 45, 2009.

10. Glava, A., Tătaru, L., Chiș, O., Piramida cunoașterii. Repere metodice în aplicarea curriculumului preșcolar, Pitești, Editura Diamant, 2014.

11. Ilie, M., Nicolai, C., Metodica activităților instructiv-educative din învățământul preșcolar, Ploiești, Editura Explorator, 2017.

12. Ionescu, M. (coord.), Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani, București, Editura Vanemonde, 2010.

13. Manolescu, M., Teoria si metodologia evaluării, București, Editura Universitară, 2010.

14. Vrăsmaș. E., Educația timpurie, București, Editura Arlequin, 2014.

15. *** Curriculum pentru educația timpurie (în vigoare).

16. ***Ghid de bune practici pentru educația timpurie a copiilor între 3-6/7 ani, 2008.

17. www.subiecte.edu.ro

Art. 10.                

 1. Pentru elaborarea subiectelor si a baremelor de corectare si pentru corectarea lucrărilor scrise sunt cooptați în comisia de concurs 2 profesori de la învățământul preșcolar, constituindu-se comisia de evaluare care elaborează subiectele pentru concurs, corectează și notează lucrările candidaților. Comisia de evaluare este condusă de către președintele comisiei de concurs.
 2. Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise vor declara în scris că vor păstra secretul asupra subiectelor. În cazul divulgării subiectelor, vor suporta consecințele legii.
 3. După stabilirea notei, președintele comisiei de evaluare deschide lucrările în prezenţa corectorilor şi consemnează notele într-un proces verbal tip, ce cuprinde codul candidaţilor, numărul lucrării şi nota obţinută.

Art. 11.        Lucrările scrise sunt evaluate și notate de câte doi profesori de la învățământul preșcolar. Nota lucrării se calculează ca media aritmetică a notelor acordate de cei doi corectori, dacă între aceștia nu este o diferență mai mare sau egala cu 1 punct. În caz contrar, corectarea lucrării se face de către al treilea profesor de specialitate care stabilește nota finală a lucrării, după consultarea corectorilor inițiali.

Art. 12.      

 1. După stabilirea notei finale și înregistrarea acesteia în catalogul examenului, document ce se înregistrează la școală, se afișează rezultatele.
 2. Candidatul nemulțumit de nota obținută poate cere recorectarea lucrării. Cererea pentru recorectarea lucrării se depune la secretariatul școlii în ziua afișării rezultatelor.
 3. Recorectarea lucrării se face de către un profesor de specialitate, în prezența corectorilor inițiali, iar nota finală stabilită conform baremului este prezentată și motivată candidatului.

Art. 13.      

 1. După încheierea recorectărilor și stabilirea notelor finale, se afișează rezultatele.
 2. Este declarat reușit candidatul care a obținut media cea mai mare, cu condiția ca aceasta să fie cel puțin 7.
 3. În situația în care un candidat declarat reușit renunță la dreptul de a ocupa postul pentru care a concurat, este declarat reușit următorul candidat, în ordinea  descrescătoare a notelor, cu condiția ca media acestuia să fie cel puțin 7.

Art. 14.       Candidații vor fi angajați după obținerea avizului de cult.

Art. 15.       Concursul se va organiza și desfășura cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacanțe în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, anexă la Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5625/2012 cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Aprobată prin hotărârea Consiliului de administrație nr. 9 din 22 mai 2023